Psalms 117

O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people.
Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.
For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD endureth for ever. Praise ye the LORD.
Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.