II Chronicles 23

And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him.
А в седмата година Йодая се укрепи и взе стотниците Азария, сина на Ероам, и Исмаил, сина на Йоанан, и Азария, сина на Овид, и Маасия, сина на Адая, и Елисафат, сина на Зехрий, и направи договор с тях.
And they went about in Judah, and gathered the Levites out of all the cities of Judah, and the chief of the fathers of Israel, and they came to Jerusalem.
И те обходиха Юда и събраха левитите от всички юдови градове, и главите на бащините домове на Израил, и дойдоха в Ерусалим.
And all the congregation made a covenant with the king in the house of God. And he said unto them, Behold, the king's son shall reign, as the LORD hath said of the sons of David.
И цялото събрание направи договор с царя в Божия дом. И Йодая им каза: Ето, синът на царя ще се възцари, както е говорил ГОСПОД за синовете на Давид.
This is the thing that ye shall do; A third part of you entering on the sabbath, of the priests and of the Levites, shall be porters of the doors;
Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате на служба в събота, нека бъдат вратари при праговете,
And a third part shall be at the king's house; and a third part at the gate of the foundation: and all the people shall be in the courts of the house of the LORD.
една трета да бъдат в царската къща и една трета — при Портата на основата; а целият народ да бъде в дворовете на ГОСПОДНИЯ дом.
But let none come into the house of the LORD, save the priests, and they that minister of the Levites; they shall go in, for they are holy: but all the people shall keep the watch of the LORD.
И никой да не влиза в ГОСПОДНИЯ дом освен свещениците и онези от левитите, които служат; те да влизат, защото са свети. А целият народ да пази заповяданото от ГОСПОДА.
And the Levites shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand; and whosoever else cometh into the house, he shall be put to death: but be ye with the king when he cometh in, and when he goeth out.
И левитите да обградят царя от всички страни, всеки с оръжията си в ръка; и който влезе в дома, да бъде убит. И да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.
So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada the priest had commanded, and took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that were to go out on the sabbath: for Jehoiada the priest dismissed not the courses.
И така, левитите и целият Юда направиха всичко, както заповяда свещеник Йодая, и взеха всеки мъжете си — онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да напуснат служба в събота; защото свещеник Йодая не разпусна отредите.
Moreover Jehoiada the priest delivered to the captains of hundreds spears, and bucklers, and shields, that had been king David's, which were in the house of God.
И свещеник Йодая даде на стотниците копията и щитчетата и щитовете на цар Давид, които бяха в Божия дом.
And he set all the people, every man having his weapon in his hand, from the right side of the temple to the left side of the temple, along by the altar and the temple, by the king round about.
И постави целия народ, всеки мъж с оръжията му в ръка около царя, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, към олтара и към дома.
Then they brought out the king's son, and put upon him the crown, and gave him the testimony, and made him king. And Jehoiada and his sons anointed him, and said, God save the king.
Тогава изведоха царския син и положиха на него короната и свидетелството. И го направиха цар и Йодая и синовете му го помазаха и извикаха: Да живее царят!
Now when Athaliah heard the noise of the people running and praising the king, she came to the people into the house of the LORD:
А когато Готолия чу вика на народа, който се стичаше и прославяше царя, дойде при народа в ГОСПОДНИЯ дом.
And she looked, and, behold, the king stood at his pillar at the entering in, and the princes and the trumpets by the king: and all the people of the land rejoiced, and sounded with trumpets, also the singers with instruments of musick, and such as taught to sing praise. Then Athaliah rent her clothes, and said, Treason, Treason.
И погледна, и ето, царят стоеше при колоната си на входа и военачалниците и тръбачите стояха при царя, и целият народ на страната се радваше и надуваше тръбите, а певците стояха с музикалните инструменти и ръководеха хвалението. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!
Then Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds that were set over the host, and said unto them, Have her forth of the ranges: and whoso followeth her, let him be slain with the sword. For the priest said, Slay her not in the house of the LORD.
И свещеник Йодая изведе стотниците, поставени над войската, и им каза: Изведете я между редовете, и който я последва, да бъде убит с меч! Защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в ГОСПОДНИЯ дом!
So they laid hands on her; and when she was come to the entering of the horse gate by the king's house, they slew her there.
И я хванаха, и тя отиде в царската къща през входа на конската порта, и там я убиха.
And Jehoiada made a covenant between him, and between all the people, and between the king, that they should be the LORD'S people.
Тогава Йодая направи договор между себе си и целия народ и царя, че ще бъдат народ на ГОСПОДА.
Then all the people went to the house of Baal, and brake it down, and brake his altars and his images in pieces, and slew Mattan the priest of Baal before the altars.
И целият народ влезе в дома на Ваал и го събори, и изпотрошиха жертвениците му и образите му, а Матан, жреца на Ваал, убиха пред жертвениците.
Also Jehoiada appointed the offices of the house of the LORD by the hand of the priests the Levites, whom David had distributed in the house of the LORD, to offer the burnt offerings of the LORD, as it is written in the law of Moses, with rejoicing and with singing, as it was ordained by David.
И Йодая повери службите на ГОСПОДНИЯ дом в ръцете на свещениците, левитите, които Давид беше разпределил над ГОСПОДНИЯ дом, за да принасят всеизгарянията на ГОСПОДА, както е писано в закона на Мойсей, с веселие и песни според наредбата на Давид.
And he set the porters at the gates of the house of the LORD, that none which was unclean in any thing should enter in.
Постави и вратарите при портите на ГОСПОДНИЯ дом, за да не влиза някой нечист от каквото и да било нещо.
And he took the captains of hundreds, and the nobles, and the governors of the people, and all the people of the land, and brought down the king from the house of the LORD: and they came through the high gate into the king's house, and set the king upon the throne of the kingdom.
И той взе стотниците, високопоставените, управниците на народа и целия народ на страната и изведе царя от ГОСПОДНИЯ дом, и влязоха през горната порта в царската къща; и сложиха царя на престола на царството.
And all the people of the land rejoiced: and the city was quiet, after that they had slain Athaliah with the sword.
Така целият народ на страната се зарадва и градът се успокои. А Готолия убиха с меч.