Hosea 10

Ο Ισραηλ ειναι αμπελος ευκληματουσα εκαρποφορησεν αφθονως κατα το πληθος των καρπων αυτου επληθυνε τα θυσιαστηρια κατα την αγαθοτητα της γης αυτου ελαμπρυνε τα αγαλματα.
En frodig vinstok var Israel, som bar sin frugt, jo flere frugter, des flere Altre; som Landet gik frem, des skønnere Støtter.
Η καρδια αυτων ειναι μεμερισμενη τωρα θελουσι τιμωρηθη αυτος θελει κατασκαψει τα θυσιαστηρια αυτων, θελει φθειρει τα αγαλματα αυτων.
Deres Hjerte var glat, så lad dem da bøde! Han skal slå Altrene ned, lægge Støtterne øde.
Διοτι τωρα θελουσιν ειπει, Ημεις δεν εχομεν βασιλεα, διοτι δεν εφοβηθημεν τον Κυριον και ο βασιλευς τι ηθελε μας καμει;
De siger jo nu: "Vi har ingen Konge; thi HERREN frygter vi ej; en Konge, hvad gavner han os?"
Ελαλησαν λογους, ομνυοντες ψευδως, ενω εκαμνον συνθηκην οθεν η καταδικη θελει εκβλαστησει ως το κωνειον εν ταις αυλαξι του αγρου.
Med Ord slår de om sig, gør Mened og indgår Forbund, så Ret bliver Gifturt, der gror langs Markens Furer.
Οι κατοικοι της Σαμαρειας θελουσι κατατρομαξει δια τον μοσχον της Βαιθ−αυεν διοτι ο λαος αυτου θελει πενθησει δι αυτον και οι ειδωλοθυται αυτου, οι χαιροντες εις αυτον, δια την δοξαν αυτου, διοτι μετωκισθη απ αυτου.
For Bet-Avens Kalv skal Samarias Borgere ængstes, ja, over den skal dens Folk og dens Præster sørge, jamre over deres Skat, thi den bortføres fra dem;
Αυτος οτι θελει φερθη εις την Ασσυριαν, δωρον προς τον βασιλεα Ιαρειβ αισχυνη θελει καταλαβει τον Εφραιμ, και ο Ισραηλ θελει εντραπη δια την βουλην αυτου.
som Gave til Storkongen føres og den til Assur. Efraim høster kun Skændsel, Israel Skam af sin Afgud.
Αφανιζεται η Σαμαρεια και ο βασιλευς αυτης ως αφρος επι προσωπον υδατος.
Samarias Konge slettes som Skum på Vandets Flade.
Και οι βωμοι της Αυεν, η αμαρτια του Ισραηλ, θελουσι καταστραφη ακανθαι και τριβολοι θελουσι βλαστησει επι τα θυσιαστηρια αυτων και θελουσιν ειπει προς τα ορη, Καλυψατε μας και προς τους λοφους, Πεσατε εφ ημας.
Øde er Afgudshøjene, Israels Synd, og på deres Altre skal Torn og Tidsel gro. De siger til Bjergene: "Skjul os!" til Højene: "Fald ned over os!"
Ισραηλ, ημαρτησας απο των ημερων της Γαβαα εκει εσταθησαν η εν Γαβαα κατα των υιων της ανομιας μαχη δεν εφθασεν εις αυτους.
Du syndede, Israel, helt fra Gibeas Dage. Der i Gibea sagde man: "Krig skal ej nå os!" Men jeg kom over de Niddinger, revsede dem;
Κατα την βουλην μου βεβαιως θελω παιδευσει αυτους και οι λαοι θελουσι συναχθη εναντιον αυτων, οταν φερωνται εις αιχμαλωσιαν δια τας δυο ανομιας αυτων.
Stammerne samled sig mod dem til Tugt for tvefold Brøde.
Ο Εφραιμ ειναι μεν δαμαλις δεδιδαγμενη και αγαπωσα να αλωνιζη πλην εγω θελω περασει ζυγον επι τον ωραιον αυτης τραχηλον θελω υποζευξει τον Εφραιμ ο Ιουδας θελει αροτρια, ο Ιακωβ θελει βωλοκοπει εις εαυτον.
En tilvænnet Kvie var Efraim, tærskede villigt, Åget lagde jeg selv på dens skønne Hals; for Ploven spændte jeg Efraim, Juda for Harven.
Σπειρατε δι εαυτους εν δικαιοσυνη, θερισατε εν ελεει ανοιξατε την αφειμενην σας γην διοτι ειναι καιρος να εκζητησητε τον Κυριον, εωσου ελθη και επισταλαξη δικαιοσυνην εφ υμας.
Så eders Sæd i Retfærd, høst i Fromhed; bryd eder kundskabs Nyjord og søg så HERREN, til Retfærds Frugt bliver eder til Del.
Ηροτριασατε ασεβειαν, εθερισατε ανομιαν, εφαγετε καρπον ψευδους διοτι ηλπισας εις την οδον σου, εις το πληθος των ισχυρων σου.
I pløjede Gudløshed, høstede Uret, fortærede Løgnens Frugt. Fordi du slår Lid til dine Vogne og mange Helte,
Δια τουτο απωλεια θελει εγερθη μεταξυ των λαων σου, και παντα τα φρουρια σου θελουσιν εκπορθηθη, καθως ο Σαλμαν εξεπορθησε την Βαιθ−αρβελ εν τη ημερα της μαχης η μητηρ κατεσυντριβη επι τα τεκνα.
skal Kampgny stå i dine Byer og alle dine Borge. De skal ødelægges, som da Sjalman ødelagde Bet-Arbel på Stridens Dag. Moder skal knuses hos Børn.
Ουτω θελει καμει εις εσας η Βαιθηλ ενεκεν της εσχατης ανομιας σας πρωι θελει αφανισθη ολοτελως ο βασιλευς του Ισραηλ.
Det voldte Betel eder. For din Ondskabs Skyld skal Israels Konge, ved Morgengry gøres til intet.