Ezekiel 43

Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east:
И ме заведе при портата, портата, която е обърната на изток.
And, behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east: and his voice was like a noise of many waters: and the earth shined with his glory.
И ето, славата на Израилевия Бог идваше от изток; гласът Му беше като глас на големи води и земята сияеше от славата Му.
And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city: and the visions were like the vision that I saw by the river Chebar; and I fell upon my face.
И видът на видението, което видях, беше като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам за разрушението на града. Виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар, и паднах на лицето си.
And the glory of the LORD came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east.
И ГОСПОДНАТА слава влезе в дома през пътя на портата, която е обърната на изток.
So the spirit took me up, and brought me into the inner court; and, behold, the glory of the LORD filled the house.
И Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор; и ето, домът беше изпълнен с ГОСПОДНАТА слава.
And I heard him speaking unto me out of the house; and the man stood by me.
И чух един да ми говори от дома; и един мъж стоеше при мен.
And he said unto me, Son of man, the place of my throne, and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel for ever, and my holy name, shall the house of Israel no more defile, neither they, nor their kings, by their whoredom, nor by the carcases of their kings in their high places.
И ми каза: Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на краката Ми, където ще обитавам сред израилевите синове до века. И израилевият дом няма вече да омърси святото Ми Име, нито те, нито царете им, с блудствата си или с труповете на царете си и високите си места,
In their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them, they have even defiled my holy name by their abominations that they have committed: wherefore I have consumed them in mine anger.
както когато поставиха прага си при Моя праг и стълбовете на вратите си при стълбовете на Моите врати и само стената беше между Мен и тях, и омърсиха святото Ми Име с гнусотиите, които вършеха; и Аз ги поядох в гнева Си.
Now let them put away their whoredom, and the carcases of their kings, far from me, and I will dwell in the midst of them for ever.
Сега нека отдалечат от Мен блудствата си и труповете на царете си и Аз ще обитавам сред тях до века.
Thou son of man, shew the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities: and let them measure the pattern.
Ти, сине човешки, разкажи за този дом на израилевия дом, за да се засрамят заради беззаконията си; и нека измерят строежа му.
And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof: and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them.
И ако се засрамят за всичко, което са вършили, им покажи очертанията на дома и устройството му, и изходите му, и входовете му, и всичките му очертания, и всичките му наредби, и всичките му очертания, и всичките му закони; и ги напиши пред тях, за да пазят всичките му очертания и всичките му наредби, и да ги изпълнят.
This is the law of the house; Upon the top of the mountain the whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house.
Ето наредбата за дома: На върха на хълма цялото му пространство околовръст ще бъде пресвято; ето, това е наредбата за дома.
And these are the measures of the altar after the cubits: The cubit is a cubit and an hand breadth; even the bottom shall be a cubit, and the breadth a cubit, and the border thereof by the edge thereof round about shall be a span: and this shall be the higher place of the altar.
И ето мерките на олтара в лакти, а лакътят е един лакът и една длан: Основата му е един лакът и ширината — един лакът и поясът му по краищата му наоколо — една педя; това ще бъде основната площ на олтара.
And from the bottom upon the ground even to the lower settle shall be two cubits, and the breadth one cubit; and from the lesser settle even to the greater settle shall be four cubits, and the breadth one cubit.
А от основата му на земята до долния пояс — два лакътя, и ширината — един лакът; и от по-малкия пояс до по-големия пояс — четири лакътя, и ширината — един лакът.
So the altar shall be four cubits; and from the altar and upward shall be four horns.
И жертвеникът — четири лакътя; и от жертвеника нагоре — четири рога.
And the altar shall be twelve cubits long, twelve broad, square in the four squares thereof.
И жертвеникът е с дванадесет лакътя дължина при дванадесет лакътя ширина; четвъртит е от четирите си страни.
And the settle shall be fourteen cubits long and fourteen broad in the four squares thereof; and the border about it shall be half a cubit; and the bottom thereof shall be a cubit about; and his stairs shall look toward the east.
И поясът е с четиринадесет лакътя дължина при четиринадесет лакътя ширина от четирите си страни; и около него площадката е половин лакът, и основата й е един лакът наоколо, и стъпалата към нея са обърнати на изток.
And he said unto me, Son of man, thus saith the Lord GOD; These are the ordinances of the altar in the day when they shall make it, to offer burnt offerings thereon, and to sprinkle blood thereon.
И ми каза: Сине човешки, така казва Господ БОГ: Това са наредбите на олтара, в деня когато бъде направен, за да се принасят върху него всеизгарания и да се ръси върху него кръв.
And thou shalt give to the priests the Levites that be of the seed of Zadok, which approach unto me, to minister unto me, saith the Lord GOD, a young bullock for a sin offering.
И на свещениците, левитите, които са от потомството на Садок, които се приближават при Мен, заявява Господ БОГ, за да Ми служат, да дадеш юнец в жертва за грях.
And thou shalt take of the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and upon the border round about: thus shalt thou cleanse and purge it.
И да вземеш от кръвта му и да я сложиш на четирите рога на олтара, на четирите ъгъла на пояса и на площадката наоколо; така да го очистиш и да направиш умилостивение за него.
Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in the appointed place of the house, without the sanctuary.
И да вземеш юнеца, който е жертва за грях, и да го изгорят на определеното място на дома, извън светилището.
And on the second day thou shalt offer a kid of the goats without blemish for a sin offering; and they shall cleanse the altar, as they did cleanse it with the bullock.
А на втория ден да принесеш козел без недостатък в жертва за грях; и да се очисти олтарът, както се очисти с юнеца.
When thou hast made an end of cleansing it, thou shalt offer a young bullock without blemish, and a ram out of the flock without blemish.
Когато свършиш очистването му, да принесеш юнец от говедата без недостатък и овен от овцете без недостатък.
And thou shalt offer them before the LORD, and the priests shall cast salt upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the LORD.
Да ги принесеш пред ГОСПОДА и свещениците да хвърлят върху тях сол и да ги принесат във всеизгаряне на ГОСПОДА.
Seven days shalt thou prepare every day a goat for a sin offering: they shall also prepare a young bullock, and a ram out of the flock, without blemish.
Седем дни да принасяш всеки ден козел в жертва за грях; да принасят и юнец от говедата, и овен от овцете, които нямат недостатък.
Seven days shall they purge the altar and purify it; and they shall consecrate themselves.
Седем дни да правят умилостивение за олтара и да го очистват, и да го освещават.
And when these days are expired, it shall be, that upon the eighth day, and so forward, the priests shall make your burnt offerings upon the altar, and your peace offerings; and I will accept you, saith the Lord GOD.
И когато се свършат дните, на осмия ден и нататък, свещениците да принасят на олтара всеизгарянията ви и примирителните ви жертви; и Аз ще ви приема, заявява Господ БОГ.