Deuteronomy 10

EN aquel tiempo JEHOVÁ me dijo: Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube á mí al monte, y hazte un arca de madera:
Того часу сказав був до мене Господь: Витеши собі дві камінні таблиці, як перші, та й вийде до Мене на гору, і зроби собі дерев'яного ковчега.
Y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste; y las pondrás en el arca.
А Я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі.
É hice un arca de madera de Sittim, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano.
І зробив я ковчега з акаційного дерева, і витесав я дві камінні таблиці, як перші, та й зійшов на гору, а обидві таблиці в руці моїй.
Y escribió en las tablas conforme á la primera escritura, las diez palabras que JEHOVÁ os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea; y diómelas JEHOVÁ.
І Він написав на тих таблицях, як перше письмо, Десять Заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборів. І Господь дав їх мені.
Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho; y allí están, como JEHOVÁ me mandó.
І обернувся я, та й зійшов із гори, і поклав ті таблиці, що зробив, до ковчегу. І були вони там, як наказав був Господь.
(Después partieron los hijos de Israel de Beerot-bene-jacaam á Moserá: allí murió Aarón, y allí fué sepultado; y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar.
А Ізраїлеві сини рушили з Беероту Яаканових синів до Мосери. Там помер Аарон, і був там похований, а священиком став замість нього його син Елеазар.
De allí partieron á Gudgod, y de Gudgod á Jotbatha, tierra de arroyos de aguas.
А звідти рушили до Ґудґоди, а з Ґудґоди до Йотвати, до краю водних потоків.
En aquel tiempo apartó JEHOVÁ la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de JEHOVÁ, para que estuviese delante de JEHOVÁ para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta hoy.
Того часу Господь відділив був Левієве плем'я, щоб носило ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило Йому, і щоб благословляло Його Йменням аж до цього дня.
Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos: JEHOVÁ es su heredad, como JEHOVÁ tu Dios le dijo.)
Тому не було Левієві частки та спадку з братами. Господь Він спадщина його, як промовляв був Господь, Бог твій, йому.
Y yo estuve en el monte como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches; y JEHOVÁ me oyó también esta vez, y no quiso JEHOVÁ destruirte.
А я стояв на горі, як за тих перших днів, сорок день і сорок ночей. І вислухав Господь мене також цього разу, не захотів Господь погубити тебе.
Y díjome JEHOVÁ: Levántate, anda, para que partas delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré á sus padres les había de dar.
І сказав був до мене Господь: Устань, іди в похід перед народом. І ввійдуть вони, і посядуть той Край, що Я присягнув був їхнім батькам дати їм.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide JEHOVÁ tu Dios de ti, sino que temas á JEHOVÁ tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas á JEHOVÁ tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma;
А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь, Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога твого, ходити всіма Його дорогами, і любити Його, і служити Господеві, Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю,
Que guardes los mandamientos de JEHOVÁ y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que hayas bien?
виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре.
He aquí, de JEHOVÁ tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos: la tierra, y todas las cosas que hay en ella.
Тож належить Господеві, Богу твоєму, небо, і небо небес, земля й усе, що на ній.
Solamente de tus padres se agradó JEHOVÁ para amarlos, y escogió su simiente después de ellos, á vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.
Тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх, і вибрав вас, їхнє насіння по них, зо всіх народів, як бачиш цього дня.
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
І ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більше твердою,
Porque JEHOVÁ vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso, y terrible, que no acepta persona, ni toma cohecho;
бо Господь, Бог ваш Він Бог богів і Пан панів, Бог великий, сильний, та страшний, що не подивиться на обличчя, і підкупу не візьме.
Que hace justicia al huérfano y á la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido.
Він чинить суд сироті та вдові, і любить приходька, щоб дати йому хліба й одежу.
Amaréis pues al extranjero: porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto.
І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в єгипетськім краї.
Á JEHOVÁ tu Dios temerás, á él servirás, á él te allegarás, y por su nombre jurarás.
Господа, Бога свого, будеш любити, Йому будеш служити, і до Нього будеш горнутись, а Йменням Його будеш присягати.
Él es tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto.
Він хвала твоя, і Він Бог твій, що з тобою зробив був великі та страшні діла, які бачили очі твої.
Con setenta almas descendieron tus padres á Egipto; y ahora JEHOVÁ te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud.
Сімдесятьма душами зійшли були твої батьки до Єгипту, а тепер, щодо численности, Господь, Бог твій, зробив тебе, як зорі на небі!