Ephesians 1

PABLO, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, á los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso:
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende.
Gracia sea á vosotros, y paz de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo.
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo:
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor;
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo á sí mismo, según el puro afecto de su voluntad,
Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado:
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.
En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia,
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría é inteligencia;
Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,
Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo,
i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,
De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra:
om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.
En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad,
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.
Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo.
Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.
En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,
Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.
Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con todos los santos,
Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones;
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.
Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento;
Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,
Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza,
och huru översvinnligt stor hans makt är på oss som tro -- allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft,
La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole á su diestra en los cielos,
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,
Sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, mas aun en el venidero:
över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.
Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas á la iglesia,
»Allt lade han under hans fötter.» Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting --
La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos.
åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.