II Chronicles 11

Y COMO vino Roboam á Jerusalem, juntó la casa de Judá y de Benjamín, ciento y ochenta mil hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y volver el reino á Roboam.
Och när Rehabeam kom till Jerusalem, församlade han Juda hus och Benjamin, ett hundra åttio tusen utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna konungadömet åt Rehabeam.1 Kon. 12,21 f.
Mas fué palabra de JEHOVÁ á Semeías varón de Dios, diciendo:
Men HERRENS ord kom till gudsmannen Semaja; han sade:
Habla á Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y á todos los Israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles:
»Säg till Rehabeam, Salomos son, Juda konung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin:
Así ha dicho JEHOVÁ: No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos; vuélvase casa uno á su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra de JEHOVÁ, y tornáronse, y no fueron contra Jeroboam.
Så säger HERREN: I skolen icke draga upp och strida mot edra bröder. Vänden tillbaka hem, var och en till sitt, ty vad som har skett har kommit från mig.» Och de lyssnade till HERRENS ord och vände om och drogo icke mot Jerobeam.
Y habitó Roboam en Jerusalem, y edificó ciudades para fortificar á Judá.
Men Rehabeam bodde i Jerusalem, och han befäste städer i Juda och gjorde dem till fasta platser.
Y edificó á Beth-lehem, y á Etham, y á Tecoa,
Han befäste Bet-Lehem, Etam, Tekoa,
Y á Beth-sur, y á Sochô, y á Adullam,
Bet-Sur, Soko, Adullam
Y á Gath, y á Maresa, y á Ziph,
Gat, Maresa, Sif,
Y á Adoraim, y á Lachîs, y á Acechâ,
Adoraim, Lakis, Aseka,
Y á Sora, y á Ajalón, y á Hebrón, que eran en Judá y en Benjamín, ciudades fuertes.
Sorga, Ajalon och Hebron, alla i Juda och Benjamin, och gjorde dem till fasta städer.
Fortificó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y vituallas, y vino, y aceite;
Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lade in i dem förråd av mat, olja och vin;
Y en todas las ciudades, escudos y lanzas. Fortificólas pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos.
var och en särskild av dessa städer försåg han med sköldar och spjut; han befäste dem mycket starkt. Och Juda och Benjamin förblevo under hans välde.
Y los sacerdotes y Levitas que estaban en todo Israel, se juntaron á él de todos sus términos.
Och prästerna och leviterna i hela Israel gingo över till honom från alla sina områden;
Porque los Levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y se venían á Judá y á Jerusalem: pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de JEHOVÁ.
ty leviterna övergåvo sina utmarker och sina andra besittningar och begåvo sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev dem bort ifrån deras tjänst såsom HERRENS präster,2 Krön. 13,9.
Y él se hizo sacerdotes para los altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho.
och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra.1 Kon. 12,31.
Tras aquéllos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar á JEHOVÁ Dios de Israel; y viniéronse á Jerusalem para sacrificar á JEHOVÁ, el Dios de sus padres.
Och dem följde ifrån alla Israels stammar de som vände sina hjärtan till att söka HERREN, Israels Gud; dessa kommo till Jerusalem för att offra åt HERREN, sina fäders Gud.
Así fortificaron el reino de Judá, y confirmaron á Roboam hijo de Salomón, por tres años; porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón.
I tre år befäste de så konungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt; ty i tre år vandrade de på Davids och Salomos väg.
Y tomóse Roboam por mujer á Mahalath, hija de Jerimoth hijo de David, y á Abihail, hija de Eliab hijo de Esaí.
Och Rehabeam tog till hustru åt sig Mahalat, dotter till Jerimot, Davids son, och till Abihail, Eliabs, Isais sons, dotter.1 Sam. 16,6. 17,13.
La cual le parió hijos: á Jeús, y á Samaria, y á Zaham.
Hon födde åt honom sönerna Jeus, Semarja och Saham.
Después de ella tomó á Maachâ hija de Absalom, la cual le parió á Abías, á Athai, Ziza, y Selomith.
Och efter henne tog han till hustru Maaka, Absaloms dotter. Hon födde åt honom Abia, Attai, Sisa och Selomit.1 Kon. 15,2.
Mas Roboam amó á Maachâ hija de Absalom sobre todas sus mujeres y concubinas; porque tomó diez y ocho mujeres y sesenta concubinas, y engendró veintiocho hijos y sesenta hijas.
Och Rehabeam hade Maaka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur -- ty han hade tagit aderton hustrur och sextio bihustrur -- och han födde tjuguåtta söner och sextio döttrar.
Y puso Roboam á Abías hijo de Maachâ por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey.
Och Rehabeam satte Abia, Maakas son, till huvud och furste bland sina bröder, ty han hade i sinnet att göra honom till konung.
É hízole instruir, y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fuertes, y dióles vituallas en abundancia, y pidió muchas mujeres.
Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla fasta städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll; han skaffade dem ock hustrur i mängd.