Proverbs 10

Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mîhnirea mamei sale.
משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃
Comorile cîştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte dela moarte.
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃
Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.
לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃
Cine lucrează cu o mînă leneşă sărăceşte, dar mîna celor harnici îmbogăţeşte.
ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃
Cine strînge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.
אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃
Pe capul celui neprihănit sînt binecuvîntări, dar gura celor răi ascunde sîlnicie.
ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃
Pomenirea celui neprihănit este binecuvîntată, dar numele celor răi putrezeşte. -
זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃
Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. -
חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃
Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strîmbe se dă singur de gol. -
הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃
Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. -
קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃
Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde sîlnicie. -
מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃
Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile. -
שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה׃
Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. -
בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃
Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. -
חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃
Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi, este sărăcia lor. -
הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃
Cel neprihănit îşi întrebuinţează cîştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. -
פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃
Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. -
ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃
Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspîndeşte bîrfelile este un nebun. -
מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃
Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. -
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. -
כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃
Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n'au judecată. -
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃
Binecuvîntarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. -
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃
Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. -
כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃
Celui rău de ce se teme aceea i se întîmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. -
מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃
Cum trece vîrtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii vecinice. -
כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃
Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce -l trimete. -
כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃
Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sînt scurtaţi. -
יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃
Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decît bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. -
תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃
Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. -
מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃
Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. -
צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ׃
Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. -
פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃
Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.
שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃