Isaiah 32

,,Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate, şi voivozii vor cîrmui cu nepărtinire.
הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו׃
Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vîntului, şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte rîuri de apă într'un loc uscat, ca umbra unei stînci mari într'un pămînt ars de sete.
והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה׃
Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi, şi urechile celor ce aud vor lua aminte.
ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה׃
Inima celor uşuratici va pricepe şi va înţelege, şi limba gîngavilor va vorbi iute şi desluşit.
ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות׃
Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mişelul nu se va mai numi cu inimă largă.
לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע׃
Căci nebunul spune nebunii, şi inima lui gîndeşte rău, ca să lucreze în chip nelegiuit, şi să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămînd, şi să ia băutura celui însetat.
כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר׃
Armele mişelului sînt nimicitoare; el face planuri vinovate, ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar cînd pricina săracului este dreaptă.
וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט׃
Dar cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese.``
ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום׃
,,Femei fără grijă, sculaţi-vă şi ascultaţi glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvîntul meu!
נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃
Într'un an şi cîteva zile, veţi tremura, nepăsătoarelor; căci se va duce culesul viilor, şi strîngerea poamelor nu va mai veni.
ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃
Îngroziţi-vă, voi cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Desbrăcaţi-vă, desgoliţi-vă şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃
Bateţi-vă pieptul, aducîndu-vă aminte de frumuseţa cîmpiilor şi de rodnicia viilor.
על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה׃
Pe pămîntul poporului meu cresc spini şi mărăcini, chiar şi în toate casele de plăcere ale cetăţii celei vesele.
על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה׃
Casa împărătească este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată; dealul şi turnul vor sluji pe vecie ca peşteri; măgarii sălbatici se vor juca în ele, şi turmele vor paşte,
כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים׃
pînă cînd se va turna Duhul de sus peste noi; atunci pustia se va preface în pămînt, şi pomătul va fi privit ca o pădure.
עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב׃
Atunci nepărtinirea va locui în pustie, şi neprihănirea îşi va avea locuinţa în pomăt.
ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב׃
Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃
Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃
Dar pădurea va fi prăbuşită supt grindină şi cetatea plecată adînc.
וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר׃
Ferice de voi, cari sămănaţi pretutindeni dealungul apelor, şi cari daţi drumul pretutindeni boului şi măgarului!``
אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור׃