Proverbs 11

Cumpăna înşelătoare este urîtă Domnului, dar cîntăreala dreaptă Îi este plăcută.
Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu.
Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných jest moudrost.
Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cîrmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je.
În ziua mîniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte dela moarte.
Neprospíváť bohatství v den hněvu, ale spravedlnost vytrhuje z smrti.
Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăş răutatea lui.
Spravedlnost upřímého spravuje cestu jeho, ale pro bezbožnost svou padá bezbožný.
Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sînt prinşi de răutatea lor.
Spravedlnost upřímých vytrhuje je, ale přestupníci v zlosti zjímáni bývají.
La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
Když umírá člověk bezbožný, hyne naděje, i očekávání rekovských činů mizí.
Cel neprihănit este scăpat din strîmtoare, şi cel rău îi ia locul.
Spravedlivý z úzkosti bývá vysvobozen, bezbožný pak přichází na místo jeho.
Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sînt scăpaţi prin ştiinţă.
Pokrytec ústy kazí bližního svého, ale spravedliví uměním vytrženi bývají.
Cînd le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi cînd pier cei răi, toţi strigă de veselie.
Z štěstí spravedlivých veselí se město, když pak hynou bezbožní, bývá prozpěvování.
Cetatea se înalţă prin binecuvîntarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. -
Požehnáním spravedlivých zvýšeno bývá město, ústy pak bezbožných vyvráceno.
Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. -
Pohrdá bližním svým blázen, ale muž rozumný mlčí.
Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s'a încredinţat. -
Utrhač toulaje se, pronáší tajnost, věrný pak člověk tají věc.
Cînd nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. -
Kdež není dostatečné rady, padá lid, ale spomožení jest ve množství rádců.
Cui se pune chezaş pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. -
Velmi sobě škodí, kdož slibuje za cizího, ješto ten, kdož nenávidí rukojemství, bezpečen jest.
O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. -
Žena šlechetná má čest, a ukrutní mají zboží.
Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi turbură însăş carnea lui. -
Člověk účinný dobře činí životu svému, ale ukrutný kormoutí tělo své.
Cel rău dobîndeşte un cîştig înşelător, dar cel ce samănă neprihănirea are o adevărată plată. -
Bezbožný dělá dílo falešné, ale kdož rozsívá spravedlnost, má mzdu jistou.
Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. -
Tak spravedlivý rozsívá k životu, a kdož následuje zlého, k smrti své.
Cei cu inima stricată sînt o scîrbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sînt plăcuţi.
Ohavností jsou Hospodinu převrácení srdcem, ale ctného obcování líbí se jemu.
Hotărît: cel rău nu va rămînea nepedepsit, dar sămînţa celor neprihăniţi va fi scăpată. -
Zlý, by sobě i na pomoc přivzal, neujde pomsty, símě pak spravedlivých uchází toho.
Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în rîtul unui porc. -
Zápona zlatá na pysku svině jest žena pěkná bez rozumu.
Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mînie-.
Žádost spravedlivých jest toliko dobrých věcí, ale očekávání bezbožných hněv.
Unul, care dă cu mîna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decît să sărăcească. -
Mnohý rozdává štědře, a však přibývá mu více; jiný skoupě drží nad slušnost, ale k chudobě.
Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. -
Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.
Cine opreşte grîul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce -l vinde vine binecuvîntarea. -
Kdo zadržuje obilí, zlořečí mu lid; ale požehnání na hlavě toho, kdož je prodává.
Cine urmăreşte binele, îşi cîştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. -
Kdo pilně hledá dobrého, nalézá přízeň; kdož pak hledá zlého, potká jej.
Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. -
Kdo doufá v bohatství své, ten spadne, ale spravedliví jako ratolest zkvetnou.
Cine îşi turbură casa va moşteni vînt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! -
Kdo kormoutí dům svůj, za dědictví bude míti vítr, a blázen sloužiti musí moudrému.
Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept cîştigă suflete. -
Ovoce spravedlivého jest strom života, a kdož vyučuje duše, jest moudrý.
Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pămînt; cu cît mai mult cel rău şi păcătos!
Aj, spravedlivému na zemi odplacováno bývá, čím více bezbožnému a hříšníku?