Jeremiah 18

Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren:
Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han sade
Stå op og gå ned til pottemakerens hus, og der vil jeg la dig høre mine ord.
»Stå upp och gå ned till krukmakarens hus; där vill jag låta dig höra mina ord.»
Og jeg gikk ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på skiven;
Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan.
og når det kar han gjorde, blev mislykket, som det kan gå med leret i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen til et annet kar, slik som han vilde ha det.
Och när kärlet som krukmakare höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, begynte han omigen, och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville hava det gjort.
Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:
Och HERRENS ord kom till mig han sade:
Skulde jeg ikke kunne gjøre med eder, Israels hus, som denne pottemaker? sier Herren; se, som leret er i pottemakerens hånd, således er I i min hånd, Israels hus!
Skulle jag icke kunna göra med eder, I är Israels hus, såsom denne krukmakare gör? säger HERREN Jo, såsom leret är i krukmakarens hand, så ären ock I i min hand, I av Israels hus.Jes. 45,9. Vish. 15,7. Rom. 9,21,
En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke op og rive ned og ødelegge;
Den ena gången hotar jag ett folk och ett rike att jag vill upprycka, nedbryta och förgöra det;Jer. 1,10. 31,28.
men dersom det folk som jeg har talt om, vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.
men om då det folket omvänder sig från det onda väsende mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra dem.Hes. 18,21. 33,11. Jon. 3,10.
Og en annen gang taler jeg om et folk og om et rike, at jeg vil bygge og plante;
En annan gång lovar jag ett folk och ett rike att jag vill uppbygga och plantera det;
men gjør det da det som er ondt i mine øine, så det ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å ville gjøre mot det.
men om det då gör vad ont är i mina ögon och icke hör min röst, så ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem.
Og si nu til Judas menn og til Jerusalems innbyggere: Så sier Herren: Se, jeg emner på en ulykke for eder og uttenker et ondt råd mot eder; vend om, hver fra sin onde vei, og bedre eders veier og eders gjerninger!
Så säg du nu till Juda man och Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder åt eder en olycka, och jag har i sinnet ett anslag mot eder. Vänden därför om, var och en från sin onda väg, och bättren edert leverne och edert väsende.2 Krön. 17,13. Jer. 7,3. 25,5. 35,15.
Men de sier: Du taler forgjeves! Våre egne tanker vil vi følge, og enhver av oss vil følge sitt onde, hårde hjerte.
Men de skola svara: »Du mödar dig förgäves. Vi vilja följa vara egna tankar och göra var och er efter sitt onda hjärtas hårdhet.Jes. 65,2. Jer. 2,25. 44,16 f
Derfor sier Herren så: Spør blandt hedningefolkene: Hvem har hørt slikt? Grufulle ting har jomfruen Israel gjort.
Därför säger HERREN så:  Frågen efter bland hednafolken      om någon har hört något sådant.  Alltför gruvliga ting      har jungfrun Israel bedrivit.Jer. 2,10. Hos. 6,10,
Mon Libanons sne går bort på det høie fjell? Eller uttørkes de fremmede, kjølige, rinnende vann?
 Övergiver då Libanons snö      sin upphöjda klippa,  eller sina de friska vatten ut,      som strömma ifrån fjärran,
Men mitt folk har glemt mig, det brenner røkelse for de falske guder; og de førte dem til fall på deres veier, de gamle veier, så de gikk på stier, på uryddede veier,
 eftersom mitt folk förgäter mig      och tänder offereld åt avgudar?  Se, av dem skola de bringas på fall,      när de gå sin gamla stråt  och vandra på villostigar,      på obanade vägar.Jer. 2,32. 3,21.
og således gjorde de sitt land til en forferdelse, til en evig spott; hver den som går forbi, skal forferdes og ryste på hodet.
 Så göra de sitt land till ett föremål för häpnad,      för begabberi evinnerligen;  alla som gå där fram skola häpna      och skaka huvudet.Jer. 19,8.
Som østenvinden vil jeg adsprede dem for fiendens åsyn; med nakken og ikke med ansiktet vil jeg se på dem på deres ulykkes dag.
 Såsom en östanvind skall jag förskingra dem,      när fienden kommer;  jag skall visa dem ryggen och icke ansiktet,      på deras ofärds dag.Jes. 27,8.
Da sa de: Kom og la oss uttenke onde råd mot Jeremias! For presten har jo loven, den vise har råd, og profeten har ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med tungen og ikke akte på noget av hans ord!
Men de sade: »Kom, låt oss tänka ut något anslag mot Jeremia. Ty prästerna skola icke komma till korta med undervisning, ej heller de vise med råd, ej heller profeterna med förkunnelse. Ja, kom, låt oss fälla honom med vara tungor, vi behöva alls icke akta på vad han säger.»Hes. 7,26. Mal. 2,7.
Akt på mig, Herre, og hør hvorledes de strider mot mig!
 HERRE, akta du på mig,  och hör rad mina motståndare tala.
Skal en gjengjelde godt med ondt? For de har gravd en grav for mitt liv. Kom i hu at jeg stod for ditt åsyn og talte godt for dem for å vende din vrede bort fra dem!
 Skall man få vedergälla gott med ont,  eftersom dessa hava grävt en grop för mitt liv?  Tänk på huru jag har stått inför ditt ansikte  för att mana gott för dem,  till att avvända från dem din vrede.Ps. 35,12. Ords. 17,13. Rom. 12,17.
Gi derfor deres barn til hungeren, og overgi dem selv i sverdets vold, og la deres hustruer bli barnløse og enker, og deres menn bli drept av pesten, deres ungdom bli slått ihjel av sverdet i krigen!
 Därför må du överlämna deras barn åt hungersnöden  och giva dem själva till pris åt svärdet,  så att deras hustrur bliva barnlösa och änkor,  deras män dräpta av pesten,  och deras ynglingar slagna med svärd striden.Ps. 109,10 f.
La skrik bli hørt fra deres hus, når du lar en fiendeskare komme brått over dem! For de har gravd en grav for å fange mig og lagt skjulte snarer for mine føtter.
 Må klagorop höras från deras hus,  i det att du plötsligt låter rövarskaror komma över dem.  Ty de hava grävt en grop för att fånga mig,  och snaror hava de lagt ut för mina fötter.
Men du, Herre, kjenner alle deres onde råd mot mitt liv; forlat dem ikke deres misgjerning og utslett ikke deres synd for ditt åsyn, men styrt dem ned for ditt åsyn! Straff dem på din vredes tid!
 Men du, HERRE, känner  alla deras mordiska anslag mot mig;  så må du då icke förlåta dem deras missgärning  eller utplåna deras synd ur din åsyn.  Må de bringas på fall inför dig;  ja, utför ditt verk mot dem på din vredes tid.