Psalms 105

Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!
Miderà an'i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ataovy fantatra any amin'ny firenena ny asany.
Syng for ham, lovsyng ham, grund på alle hans undergjerninger!
Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony.
Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren!
Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon'izay mitady an'i Jehovah.
Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!
Mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny Katsaho mandrakariva ny tavany.
Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans undere og hans munns dommer,
Tsarovy ny asa mahagaga natao-ny Dia ny fahagagany sy ny fitsaran'ny vavany,
I, hans tjener Abrahams avkom, Jakobs barn, hans utvalgte!
Ry taranak'i Abrahama mpanom-pony, Dia ianareo olom-boafidiny, taranak'i Jakoba.
Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden.
Jehovah, Izy no Andriamanitsika; Manerana ny tany rehetra ny fitsarany.
Han kommer evindelig sin pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter,
Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay Izy, Dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby,
den pakt han gjorde med Abraham, og sin ed til Isak;
Eny, ilay nataony tamin'i Abrahama, Sy ny fianianany tamin'Isaka;
og han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel,
Izay naoriny ho lalana ho an'i Jakoba, Sy ho fanekena mandrakizay ho an'Isiraely,
idet han sa: Dig vil jeg gi Kana'ans land til arvelodd.
Ka nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanana, Ho lovanareo voazara amin'ny famolaina,
Da de var en liten flokk, få og fremmede der,
Fony mbola olom-bitsy izy, Eny, vitsy sady vahiny tao,
og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk,
Ary nifindrafindra tany amin'ny firenena, Sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa,
tillot han ikke noget menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld:
Tsy nisy navelany hampahory azy, Ary nananatra mpanjaka Izy noho ny amin'ireo hoe:
Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt!
Aza manendry ireo voahosotro, Ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko.
Og han kalte hunger inn over landet, han brøt sønder hver støtte av brød.
Dia niantso ny mosary ho amin'ny tany Izy; Notapahiny avokoa ny mofo rehetra, izay tohan'aina;
Han sendte en mann foran dem, til træl blev Josef solgt.
Naniraka lehilahy hialoha azy Izy; Josefa namidy ho andevo;
De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern,
Nampijaliny tamin'ny fatorana ny tongony; Nogadrany vy izy.
inntil den tid da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld.
Mandra-pahatongan'ny fotoana hahatanterahan'ny teniny; Nizaha toetra azy ny tenin'i Jehovah.
Da sendte kongen bud og lot ham løs, herskeren over folkeslag gav ham fri.
Naniraka ny mpanjaka hamaha azy, Eny, ny mpanapaka ny vahoaka, mba handefa azy.
Han satte ham til herre over sitt hus og til hersker over alt sitt gods,
Nanao azy ho tompon'ny tranony izy Sy ho mpanapaka ny fananany rehetra,
forat han skulde binde hans fyrster efter sin vilje og lære hans eldste visdom.
Mba hamatotra ny mpanapaka araka ny sitrapony, Sy hampianatra fahendrena ny loholony.
Så kom Israel til Egypten, og Jakob bodde som fremmed i Kams land.
Ary Isiraely nankany Egypta; Eny, Jakoba nivahiny tany amin'ny tanin'i Hama.
Og han gjorde sitt folk såre fruktbart og gjorde det sterkere enn dets motstandere.
Dia nahamaro ny taranaky ny olony ho be indrindra Izy ka nampahery azy noho ny fahavalony.
Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å gå frem med svik mot hans tjenere.
Nampiova ny fon'ireny hankahala ny olony Izy Sy hihendry ny mpanompony.
Han sendte Moses, sin tjener, Aron som han hadde utvalgt.
Naniraka an'i Mosesy mpanompony Sy Arona izay nofidiny Izy.
De gjorde hans tegn iblandt dem og undere i Kams land.
Ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy Sy fahagagana tany amin'ny tanin'i Hama.
Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord.
Nahatonga aizina Izy ka nahamaizina; Ary tsy nandà ny teniny izy ireo.
Han gjorde deres vann til blod, og han drepte deres fisker.
Nahatonga ny ranony ho rà Izy Ka nahafaty ny hazandranony.
Deres land vrimlet av frosk, endog i deres kongers saler.
Nisy sahona betsaka ny taniny, Eny, na dia hatrao an-trano fandrian'ny mpanjakany aza.
Han talte, og det kom fluesvermer, mygg innen hele deres landemerke.
Niteny Izy, dia tonga ny lalitra betsaka Sy ny moka teny amin'ny faritaniny rehetra.
Han gav dem hagl for regn, luende ild i deres land,
Nahatonga havandra ho solon'ny ranonorana Izy Sy afo midedadeda teny amin'ny taniny.
og han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt sønder trærne innen deres landemerke.
Namely ny voalobony sy ny aviaviny Izy Ka nanapatapaka ny hazo teo amin'ny taniny.
Han talte, og det kom gresshopper og gnagere uten tall,
Niteny Izy, dia tonga ny valala Sy ny sompanga tsy hita isa;
og de åt op hver urt i deres land, og de åt op frukten på deres mark.
Dia nihinana ny zava-maitso rehetra teny amin'ny taniny ireny Ka nandany ny vokatry ny taniny.
Og han slo alt førstefødt i deres land, førstegrøden av all deres kraft.
Ary namely ny lahimatoa rehetra tany amin'ny taniny Izy, Dia ny voalohan'ainy rehetra.
Og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet.
Ary dia nitondra ny olony nivoaka Izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena; Ary tsy nisy nangozohozo na dia iray akory aza tamin'ny fireneny.
Egypten gledet sig da de drog ut; for frykt for dem var falt på dem.
Faly Egypta tamin'ny nahalasanany; Fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo.
Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten.
Namelatra rahona ho fialokalofana Izy Ary afo ho fanazavana nony alina.
De krevde, og han lot vaktler komme og mettet dem med himmelbrød.
Nangataka izy ireo, dia nahatonga papelika Izy, Ary mofon-danitra no namokisany azy.
Han åpnet klippen, og det fløt vann; det løp gjennem det tørre land som en strøm.
Nanokatra ny vatolampy Izy, dia nigororoana ny rano Ka nandriaka tamin'ny tany maina ho renirano.
For han kom i hu sitt hellige ord, Abraham, sin tjener,
Fa nahatsiaro ny teniny masina Sy Abrahama mpanompony Izy,
og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop,
Dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana Izy Ary ny voafidiny tamin'ny fihobiana;
og han gav dem hedningefolks land, og hvad folkeslag med møie hadde vunnet, tok de til eie,
Ka dia nanome azy ny tanin'ny jentilisa Izy; Ary nandova ny vitan'ny firenena maro ireny,
forat de skulde holde hans forskrifter og ta vare på hans lover. Halleluja!
Mba hitandremany ny didiny, Sy hankatoavany ny lalàny. Haleloia.