Joshua 12

Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie på østsiden av Jordan, fra Arnon-åen til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst:
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'ny Zanak'Isiraely, ka lasany ny taniny, teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny lohasahan-driaka Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tani-hay
Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rådet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-åen, fra midten av åen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-åen, som er grensen mot Ammons barn,
Sihona, mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron'ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan'ny lohasaha sy ny antsasak'i Gileada, dia hatramin'ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin'ny taranak'i Amona,
og over ødemarken inntil østsiden av Kinneret-sjøen og til østsiden av ødemarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene.
ary ny ilany atsinanan'ny tani-hay hatramin'ny Ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tani-hay, dia ny Ranomasintsira, amin'ny lalana mankany Beti-jesimota, ary hatramin'ny tany atsimo eo am-bodin'i Pisga.
Likedan inntok de det land som tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre'i
Ary azony koa ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basana, isan'ny Refaita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy,
og rådet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma'akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilhørte Sihon, kongen i Hesbon.
sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny fari-tanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak'i Gileada, fari-tanin'i Sihona, mpanjakan'i Hesbona.
Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slått, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom.
Mosesy, mpanompon'i Jehovah, sy ny Zanak'Isiraely no nandresy ireo; ary ny taniny nomen'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase.
Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo på vestsiden av Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se'ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres ættegrener -
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny Zanak'Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana, hatrany Bala-gada, eo an-dohasahan'i Libanona, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady izay fiakarana ho any Seira, ka ny taniny nomen'i Josoa ny firenen'ny Isiraely araka ny fizarany,
i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana'anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land:
dia ny any amin'ny tany havoana sy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy amin'ny tani-hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any an-efitra ary any amin'ny tany atsimo, dia ny an'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita:
kongen i Jeriko én, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, én,
Ny mpanjakan'i Jeriko, iray; ny mpanjakan'i Ay, izay eo anilan'i Betela, iray;
kongen i Jerusalem én, kongen i Hebron én,
ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray;
kongen i Jarmut én, kongen Lakis én,
ny mpanjakan'i Jarmota, iray; ny mpanjakan'i Lakisy, iray;
kongen i Eglon én, kongen i Geser én,
ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray;
kongen i Debir én, kongen i Geder én,
ny mpanjakan'i Debira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray;
kongen i Horma én, kongen i Arad én,
ny mpanjakan'i Horma, iray; ny mpanjakan'i Arada, iray;
kongen i Libna én, kongen i Adullam én,
ny mpanjakan'i Libna, iray; ny mpanjakan'i Adolama, iray;
kongen i Makkeda én, kongen i Betel én,
ny mpanjakan'i Makeda, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray;
kongen i Tappuah én, kongen i Hefer én,
ny mpanjakan'i Tapoa, iray; ny mpanjakan'i Hefera, iray;
kongen i Afek én, kongen i Lassaron én,
ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray;
kongen i Madon én, kongen i Hasor én,
ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Hazora, iray;
kongen i Simron-Meron én, kongen i Aksaf én,
ny mpanjakan'i Simrona-merona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray;
kongen i Ta'anak én, kongen i Megiddo én,
ny mpanjakan'i Tanaka, iray; ny mpanjakan'i Megido, iray;
kongen i Kedes én, kongen i Jokneam ved Karmel én,
ny mpanjakan'i Kadesy, iray; ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela, iray;
kongen i Dor på Dor-høidene én, kongen over Gojim ved Gilgal én,
ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'ny firenen-tsamy hafa any Gilgala, iray;
kongen i Tirsa én, i alt en og tretti konger.
ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.