Job 8

Da tok Bildad fra Suah til orde og sa:
Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe:
Hvor lenge vil du tale så? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær?
Mandra-pahoviana no hiteny toy izany ianao, ka ho rivotra mahery ny teny aloaky ny vavanao?
Skulde vel Gud forvende retten, eller den Allmektige forvende rettferdigheten?
Andriamanitra va hamadika ny fitsarana, na ny Tsitoha hamadika ny rariny?
Har dine sønner syndet mot ham, så har han gitt dem deres brøde i vold.
Raha nanota taminy ny zanakao, dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisoany.
Hvis du vender dig til Gud og beder den Allmektige om nåde,
Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny Tsitoha.
hvis du er ren og opriktig, da vil han våke over dig og gjenreise din rettferds bolig,
Ary raha madio sy mahitsy ianao, dia hifoha hamonjy anao tokoa Izy ary hampiadana indray ny fonenan'ny fahamarinanao,
og din forrige lykke vil bli ringe mot din senere lykke, for den skal være overmåte stor.
Ka na dia kely aza no niandohanao, dia ho lehibe indrindra no hiafaranao.
For spør bare fremfarne slekter og akt på det som deres fedre har gransket ut
Fa masìna ianao, anontanio ange ny ntaolo, ka fantaro ny hevitra hitan'ny razany
- for vi er fra igår og vet intet; for en skygge er våre dager på jorden -
(Fa vao omaly isika ka tsy mba mahalala, fa aloka ihany ny androntsika etỳ ambonin'ny tany);
de skal lære dig og si dig det og bære frem ord fra sitt hjerte.
Tsy ireny va no hampianatra anao ka hilaza aminao ary hamoaka teny avy ao am-pony?
Vokser sivet op hvor det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann?
Haniry va ny zozoro, raha tsy eny amin'ny fotaka? Hitrebona va ny harefo, raha tsy misy rano?
Ennu står det friskt og grønt og blir ikke skåret; da visner det før alt annet gress.
Mbola maitso izy sady tsy voajinja, kanefa malazo alohan'ny zava-maitso rehetra.
Således går det alle dem som glemmer Gud, og den gudløses håp går til grunne;
Toy izany no lalan'izay rehetra manadino an'Andriamanitra; Ary ho very ny fanantenan'ny mpihatsaravelatsihy,
hans tillit avskjæres, og det han trøster sig til, er spindelvev.
Fa ho maito ny fanantenany, eny, ho tranon-kala ny tokiny.
Han støtter sig på sitt hus, men det står ikke; han holder sig fast i det, men det står ikke fast.
Miankina amin'ny tranony izy, kanjo tsy maharitra iny; Mihazona azy mafy izy, kanjo tsy mahazaka azy iny.
Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd breder sig ut over hans have;
Mitsimoka tsara tandrifin'ny masoandro izy, ary ny rantsany misandrahaka eo amin'ny tanimboliny;
om en stenrøs slynger sig hans røtter, mellem stener trenger han sig frem.
Mifelipelika mifaniditra eo amin'ny korontam-bato ny fakany ary mahazo any anelanelany;
Ryddes han bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham, men sier: Jeg har aldri sett dig.
Kanjo nony fongorany hiala amin'ny fitoerany izy, dia handà azy izany ka hanao hoe: Tsy mbola nahita anao akory aho.
Se, det er gleden på hans vei, og av mulden spirer andre frem.
Indro, izany ihany no fifalian'ny lalan-kalehany; ary hisy hafa indray mitrebona avy amin'ny vovoka.
Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånden.
Indro, Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manan-tsiny ary tsy hitantana ny mpanao ratsy;
Ennu vil han fylle din munn med latter og dine leber med jubel.
Mbola hofenoiny hehy ny vavanao sy hoby ny molotrao.
De som hater dig, skal klædes med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mere finnes.
Izay mankahala anao hitafy henatra; Ary tsy hisy intsony ny lain'ny ratsy fanahy.