I Chronicles 16

Så førte de Guds ark inn og satte den midt i det telt som David hadde reist for den, og de bar frem brennoffer og takkoffer for Guds åsyn.
ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃
Og da David var ferdig med å ofre brennofferet og takkofferne, velsignet han folket i Herrens navn.
ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה׃
Og han utdelte til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, et brød og et stykke kjøtt og en rosinkake.
ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה׃
Og han satte nogen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens ark og til å prise og takke og love Herren, Israels Gud:
ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל׃
Asaf var den øverste, næst efter ham kom Sakarja og så Je'iel og Semiramot og Jehiel og Mattitja og Eliab og Benaja og Obed-Edom og Je'iel med harper og citarer; Asaf skulde slå på cymblene
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃
og prestene Benaja og Jahasiel stadig blåse i trompetene foran Guds pakts-ark.
ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃
Den dag satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris:
ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו׃
Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃
Syng for ham, lovsyng ham, grund på alle hans undergjerninger!
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃
Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren!
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans under og hans munns dommer,
זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו׃
I, hans tjener Israels avkom, Jakobs barn, hans utvalgte!
זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃
Han er Herren vår Gud; hans dommer er over all jorden.
הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃
Kom evindelig hans pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter,
זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
den pakt han gjorde med Abraham, og hans ed til Isak!
אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק׃
Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel,
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃
idet han sa: Dig vil jeg gi Kana'ans land til arvelodd,
לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃
da I var en liten flokk, få og fremmede der.
בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה׃
Og de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk.
ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר׃
Han tillot ikke nogen å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld:
לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃
Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt!
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו׃
Syng for Herren, all jorden! Forkynn fra dag til dag hans frelse!
שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו׃
Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger!
ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו׃
For stor er Herren og høilovet, og forferdelig er han over alle guder.
כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃
For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.
כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃
Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og glede er på hans sted.
הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃
Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt!
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃
Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom for hans åsyn, tilbed Herren i hellig prydelse!
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
Bev for hans åsyn, all jorden! Jorderike står fast, det rokkes ikke.
חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט׃
Himmelen glede sig, og jorden fryde Sig, og de skal si iblandt hedningene: Herren er blitt konge.
ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך׃
Havet bruse og alt som fyller det! Marken fryde sig og alt som er på den!
ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו׃
Da jubler trærne i skogen for Herrens åsyn; for han kommer for å dømme jorden.
אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ׃
Lov Herren! For han er god, hans miskunnhet varer evindelig.
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Og si: Frels oss, du vår frelses Gud, og samle oss og utfri oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig!
ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sa amen og lovet Herren.
ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃
Så lot han Asaf og hans brødre bli der foran Herrens pakts-ark for stadig å gjøre tjeneste foran arken, hver dag det som skulde gjøres på den dag,
ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו׃
og Obed-Edom og deres brødre, åtte og seksti, Obed-Edom, sønn av Jeditun, og Hosa som dørvoktere.
ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים׃
Men presten Sadok og hans brødre prestene lot han bli foran Herrens tabernakel på haugen i Gibeon.
ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון׃
forat de stadig skulde ofre Herren brennoffer på brennofferalteret morgen og aften og gjøre alt det som skrevet står i den lov som Herren hadde gitt Israel,
להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל׃
og sammen med dem Heman og Jedutun og de andre utvalgte, som var nevnt ved navn, forat de skulde love Herren, fordi hans miskunnhet varer evindelig,
ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו׃
og hos dem - Heman og Jedutun - var der trompeter og cymbler til bruk for dem som skulde spille, og likeledes andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten. Og Jedutuns sønner var dørvoktere.
ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער׃
Derefter drog alt folket hver til sitt, og David vendte hjem for å velsigne sitt hus.
וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו׃