I Thessalonians 5

Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana, ry rahalahy, dia tsy misy tokony hosoratako aminareo,
de temporibus autem et momentis fratres non indigetis ut scribamus vobis
satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo.
ipsi enim diligenter scitis quia dies Domini sicut fur in nocte ita veniet
Raha misy olona manao hoe: Miadana sy mandry fahizay, dia hanjo azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy.
cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus sicut dolor in utero habenti et non effugient
Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany.
vos autem fratres non estis in tenebris ut vos dies ille tamquam fur conprehendat
Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro; tsy an'ny alina na an'ny maizina isika.
omnes enim vos filii lucis estis et filii diei non sumus noctis neque tenebrarum
Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahonon-tena.
igitur non dormiamus sicut ceteri sed vigilemus et sobrii simus
Fa izay matory dia matory amin'ny alina; ary izay mamo dia mamo amin'ny alina.
qui enim dormiunt nocte dormiunt et qui ebrii sunt nocte ebrii sunt
Fa satria an'ny andro isika, dia aoka hahonon-tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha.
nos autem qui diei sumus sobrii simus induti loricam fidei et caritatis et galeam spem salutis
Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika,
quoniam non posuit nos Deus in iram sed in adquisitionem salutis per Dominum nostrum Iesum Christum
Izay maty hamonjy antsika, mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory.
qui mortuus est pro nobis ut sive vigilemus sive dormiamus simul cum illo vivamus
Koa mifananara sy mifampahatanjaha, tahaka ny ataonareo ihany.
propter quod consolamini invicem et aedificate alterutrum sicut et facitis
Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny Tompo ary mananatra anareo,
rogamus autem vos fratres ut noveritis eos qui laborant inter vos et praesunt vobis in Domino et monent vos
ary mba hohajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Mihavàna tsara.
ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum pacem habete cum eis
Ary mananatra anareo izahay, ry rahalahy; anaro izay tsy mitoetra tsara; omeo toky ny malemy saina; ampaherezo ny reraka; mandefera amin'ny olona rehetra.
rogamus autem vos fratres corripite inquietos consolamini pusillianimes suscipite infirmos patientes estote ad omnes
Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona; fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra.
videte ne quis malum pro malo alicui reddat sed semper quod bonum est sectamini et in invicem et in omnes
Mifalia mandrakariva.
semper gaudete
Mivavaha, ka aza mitsahatra.
sine intermissione orate
Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo.
in omnibus gratias agite haec enim voluntas Dei est in Christo Iesu in omnibus vobis
Aza mamono ny Fanahy.
Spiritum nolite extinguere
Aza manao tsinontsinona ny faminaniana.
prophetias nolite spernere
Fantaro ny zavatra rehetra; hazòny mafy izay tsara.
omnia autem probate quod bonum est tenete
Fadio ny fanao ratsy rehetra.
ab omni specie mala abstinete vos
Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika.
ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia et integer spiritus vester et anima et corpus sine querella in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur
Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy ihany no hanefa izany.
fidelis est qui vocavit vos qui etiam faciet
Ry rahalahy, mivavaha ho anay.
fratres orate pro nobis
Manaova veloma ny rahalahy rehetra amin'ny fanorohana masina.
salutate fratres omnes in osculo sancto
Mampianiana anareo amin'ny Tompo aho mba hovakina amin'ny rahalahy rehetra ity epistily ity.
adiuro vos per Dominum ut legatur epistula omnibus sanctis fratribus
Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
gratia Domini nostri Iesu Christi vobiscum amen