Joshua 12

Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'ny Zanak'Isiraely, ka lasany ny taniny, teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny lohasahan-driaka Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tani-hay
[] İsrailliler’in bozguna uğrattığı, Şeria Irmağı’nın doğusunda, Arava’nın bütün doğusu ile Arnon Vadisi’nden Hermon Dağı’na kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır:
Sihona, mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron'ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan'ny lohasaha sy ny antsasak'i Gileada, dia hatramin'ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin'ny taranak'i Amona,
Heşbon’da oturan Amorlular’ın Kralı Sihon: Krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroer’den –vadinin ortasından– başlıyor, Ammonlular’ın sınırı olan Yabbuk Irmağı’na dek uzanıyor, Gilat’ın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinneret Gölü’nden Arava –Lut– Gölü’ne uzanıyor, doğuda Beytyeşimot’a, güneyde de Pisga Dağı’nın yamaçlarına varıyordu.
ary ny ilany atsinanan'ny tani-hay hatramin'ny Ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tani-hay, dia ny Ranomasintsira, amin'ny lalana mankany Beti-jesimota, ary hatramin'ny tany atsimo eo am-bodin'i Pisga.
Heşbon’da oturan Amorlular’ın Kralı Sihon: Krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroer’den –vadinin ortasından– başlıyor, Ammonlular’ın sınırı olan Yabbuk Irmağı’na dek uzanıyor, Gilat’ın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinneret Gölü’nden Arava –Lut– Gölü’ne uzanıyor, doğuda Beytyeşimot’a, güneyde de Pisga Dağı’nın yamaçlarına varıyordu.
Ary azony koa ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basana, isan'ny Refaita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy,
Sağ kalan Refalılar’dan, Aştarot ve Edrei’de oturan Başan Kralı Og:
sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny fari-tanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak'i Gileada, fari-tanin'i Sihona, mpanjakan'i Hesbona.
Kral Og, Hermon Dağı, Salka, Geşurlular’la Maakalılar’ın sınırına kadar bütün Başan’ı ve Heşbon Kralı Sihon’un sınırına kadar uzanan Gilat’ın yarısını yönetiyordu.
Mosesy, mpanompon'i Jehovah, sy ny Zanak'Isiraely no nandresy ireo; ary ny taniny nomen'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase.
[] RAB’bin kulu Musa’nın ve İsrailliler’in yenilgiye uğrattığı krallar bunlardı. RAB’bin kulu Musa bunların topraklarını Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi.
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny Zanak'Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana, hatrany Bala-gada, eo an-dohasahan'i Libanona, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady izay fiakarana ho any Seira, ka ny taniny nomen'i Josoa ny firenen'ny Isiraely araka ny fizarany,
Lübnan Vadisi’ndeki Baal-Gat’tan, Seir yönünde yükselen Halak Dağı’na kadar Şeria Irmağı’nın batısında bulunan toprakların kralları –Yeşu ve İsrailliler’in yenilgiye uğrattığı kralları– şunlardır: –Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefela’yı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negev’i İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.–
dia ny any amin'ny tany havoana sy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy amin'ny tani-hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any an-efitra ary any amin'ny tany atsimo, dia ny an'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita:
Lübnan Vadisi’ndeki Baal-Gat’tan, Seir yönünde yükselen Halak Dağı’na kadar Şeria Irmağı’nın batısında bulunan toprakların kralları –Yeşu ve İsrailliler’in yenilgiye uğrattığı kralları– şunlardır: –Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefela’yı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negev’i İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.–
Ny mpanjakan'i Jeriko, iray; ny mpanjakan'i Ay, izay eo anilan'i Betela, iray;
Eriha Kralı, Beytel yakınındaki Ay Kenti’nin Kralı,
ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray;
Yeruşalim Kralı, Hevron Kralı,
ny mpanjakan'i Jarmota, iray; ny mpanjakan'i Lakisy, iray;
Yarmut Kralı, Lakiş Kralı,
ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray;
Eglon Kralı, Gezer Kralı,
ny mpanjakan'i Debira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray;
Devir Kralı, Geder Kralı,
ny mpanjakan'i Horma, iray; ny mpanjakan'i Arada, iray;
Horma Kralı, Arat Kralı,
ny mpanjakan'i Libna, iray; ny mpanjakan'i Adolama, iray;
Livna Kralı, Adullam Kralı,
ny mpanjakan'i Makeda, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray;
Makkeda Kralı, Beytel Kralı,
ny mpanjakan'i Tapoa, iray; ny mpanjakan'i Hefera, iray;
Tappuah Kralı, Hefer Kralı,
ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray;
Afek Kralı, Şaron Kralı,
ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Hazora, iray;
Madon Kralı, Hasor Kralı,
ny mpanjakan'i Simrona-merona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray;
Şimron-Meron Kralı, Akşaf Kralı,
ny mpanjakan'i Tanaka, iray; ny mpanjakan'i Megido, iray;
Taanak Kralı, Megiddo Kralı,
ny mpanjakan'i Kadesy, iray; ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela, iray;
Kedeş Kralı, Karmel’deki Yokneam Kralı,
ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'ny firenen-tsamy hafa any Gilgala, iray;
Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgal’daki Goyim Kralı
ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.
ve Tirsa Kralı. Toplam otuz bir kral.