Psalms 101

Salamo nataon'i Davida. Famindram-po sy fitsarana no hankalazaiko; Hianao, Jehovah ô, no hoderaiko.
לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃
Hitandrina ny lalana marina aho; Rahoviana no ho tonga atỳ amiko Hianao? Handeha amin'ny fahitsian'ny foko ao anatin'ny tranoko aho.
אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃
Tsy hampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho; Halako ny mivadika, Tsy hikambana amiko izany.
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃
Ny fo maditra hiala amiko; Tsy hankasitraka iza ratsy aho,
לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
Izay manendrikendrika ny namany mangingina dia hofongorako; Tsy tohako izay miandranandrana sy miavonavona am-po;
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
Ny masoko hijery izay olo-mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko; Izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy.
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
Tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka; Tsy mba hijanona eo anoloan'ny masoko izay milaza lainga.
לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃
Haringako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, Mba hofongorako ny mpanao ratsy rehetra tsy ho ao an-tanànan'i Jehovah.
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃