Psalms 147

Haleloia; Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika; Eny, mamy sady mendrika ny fiderana.
Haleluja! Ĉar estas bone kanti al nia Dio, Ĉar agrabla estas la glorkantado.
Manangana an'i Jerosalema Jehovah; Mamory ny Isiraely voaroaka Izy.
La Eternulo konstruas Jerusalemon, La elpelitojn de Izrael Li kolektas.
Mahasitrana ny torotoro fo Izy Sy mamehy ny feriny.
Li sanigas la korprematojn Kaj bandaĝas iliajn vundojn.
Milaza ny isan'ny kintana Izy: Samy tononiny amin'ny anarany ireny rehetra ireny.
Li kalkulas la stelojn, Kaj al ili ĉiuj Li donas nomojn.
Lehibe ny Tompontsika sady be hery; Tsy hita lany ny fahalalany.
Granda estas nia Sinjoro kaj tre forta; Lia saĝo estas nemezurebla.
Manandratra ny mpandefitra Jehovah, Fa mampietry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany.
La Eternulo altigas la humilulojn; Sed la malvirtulojn Li malaltigas ĝis la tero.
Mihirà fiderana ho an'i Jehovah; Mankalazà an'Andriamanitsika amin'ny lokanga,
Kantu al la Eternulo gloradon, Muziku al nia Dio per harpo.
Izay manaron-drahona ny lanitra, Izay mamboatra ranonorana ho amin'ny tany, Izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra,
Li kovras la ĉielon per nuboj, Pretigas por la tero pluvon, Kreskigas sur la montoj herbon.
Manome hanina ho an'ny biby Izy Sy ho an'ny zana-goaika izay mitaraina.
Li donas al la bruto ĝian nutraĵon, Kaj al la korvidoj, kiuj krias.
Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra Azy, Ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany.
Ne la forton de ĉevalo Li ŝatas; Ne la femuroj de homo al Li plaĉas:
Jehovah mankasitraka izay matahotra Azy, Dia izay manantena ny famindram-pony.
Plaĉas al la Eternulo Liaj timantoj, Kiuj fidas Lian bonecon.
Mankalazà an'i Jehovah, ry Jerosalema ô; Miderà an'Andriamanitrao, ry Ziona ô.
Laŭdu, ho Jerusalem, la Eternulon; Gloru vian Dion, ho Cion.
Fa manamafy ny hidim-bavahadinao Izy, Sady mitahy ny zanakao eo afovoanao.
Ĉar Li fortikigis la riglilojn en viaj pordegoj, Li benis viajn filojn interne de vi.
Mahatonga ny fari-taninao ho fiadanana Izy; Vokisany vary tsara indrindra ianao.
Li donas pacon al viaj limoj, Li satigas vin per la plej bona el la tritiko.
Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany Izy; Miely faingana dia faingana ny teniny.
Li sendas Sian ordonon al la tero; Tre rapide kuras Lia vorto.
Mandatsaka oram-panala tahaka ny landihazo Izy; Mampiely fanala tahaka ny lavenona Izy.
Li donas neĝon kiel lanon, Li ŝutas prujnon kiel cindron.
Mandatsaka ny havandrany ta-haka ny sombintsombin-javatra Izy; Iza no maharitra ny hatsiakany?
Li ĵetas Sian glacion kiel pecojn; Kiu kontraŭstaros al Lia frosto?
Mamoaka ny teniny Izy ka mampiempo ireny; Mampifofofofo ny rivony Izy, dia mandriaka ny rano.
Li sendas Sian vorton, kaj ĉio degelas; Li blovas per Sia vento, kaj ekfluas akvo.
Milaza ny teniny amin'i Jakoba Izy Ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'Isiraely.
Li sciigas al Jakob Sian vorton, Siajn leĝojn kaj decidojn al Izrael.
Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa Izy; Ary ny fitsipiny tsy mba fantatr'ireny. Haleloia.
Tiel Li ne faras al iu alia popolo; Kaj Liajn decidojn ili ne scias. Haleluja!