Psalms 122

Fihirana fiakarana. Nataon'i Davida. FALY aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah.
Mi ekĝojis, kiam oni diris al mi: Ni iru en la domon de la Eternulo.
Ny tongotray efa mijoro Eo anatin'ny vavahadinao, ry Jerosalema ô,
Niaj piedoj staris en viaj pordegoj, Ho Jerusalem,
Dia ianao ry Jerosalema, izay efa vita Tahaka ny tanàna efa voalamina tsara;
Vi Jerusalem, konstruita kiel urbo, En kiu ĉio kuniĝis.
Any no iakaran'ny firenena,Dia ireo firenen'i Jehovah (Lalàna amin'ny Isiraely izany). Mba hisaotra ny anaran'i Jehovah.
Tien supreniris la triboj, la triboj de la Eternulo, Laŭ la moro de Izrael, Por glori la nomon de la Eternulo.
Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida.
Ĉar tie staris tronoj de juĝo, Tronoj de la domo de David.
Mangataha fiadanana ho an'i Jerosalema; Hambinina anie izay tia anao;
Deziru pacon al Jerusalem; Bonan staton havu viaj amantoj.
Fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao; Fanambinana anie ho ao an-dapanao
Paco estu inter viaj muroj, Bonstato en viaj palacoj.
Noho ny rahalahiko sy ny namako No hanaovako hoe Fiadanana anie ho ao anatinao.
Pro miaj fratoj kaj amikoj mi do diru: Paco estu al vi.
Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika Dia hitady izay hahatsara anao aho.
Pro la domo de la Eternulo, nia Dio, Mi deziras al vi bonon.