Psalms 78

Maskila nataon'i Asafa. Henoy ny lalàko, ry oloko; atongilano ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako.
(En Maskil af Asaf.) Lyt, mit folk til min lære, bøj eders øre til ord fra min Mund;
Hiloa-bava hilaza fanoharana aho; hanonona teny saro-pantarina fony taloha aho.
jeg vil åbne min Mund med Billedtale, fremsætte Gåder fra fordums Tid,
Izay efa rentsika sy fantatsika,ary nambaran'ny razantsika tamintsika,
hvad vi har hørt og ved, hvad vore Fædre har sagt os;
Dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany; fa hambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiderana an'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony.
vi dølger det ikke for deres Børn, men melder en kommende Slægt om HERRENs Ære og Vælde og Underne, som han har gjort.
Fa nanorina teni-vavolombelona teo amin'i Jakoba Izy, ary teo amin'Isiraely no nametrahany lalàna, izay nandidiany ny razantsika, hampahafantariny ny zanany;
Han satte et Vidnesbyrd i Jakob, i Israel gav han en Lov, idet han bød vore Fædre at lade deres Børn det vide,
Mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy - dia ny zaza mbola hateraka - ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa,
at en senere Slægt kunde vide det, og Børn, som fødtes siden, stå frem og fortælle deres Børn derom,
Mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra, ka tsy hanadino ny asany, fa hitandrina ny didiny;
så de slår deres Lid til Gud og ikke glemmer Guds Gerninger, men overholder hans Bud,
Mba tsy ho tahaka ny razany, izay taranaka maditra sy miodina, izy, dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony, sady tsy marina tamin'Andriamanitra ny fanahiny.
ej slægter Fædrene på, en vanartet, stridig Slægt, hvis Hjerte ikke var fast, hvis Ånd var utro mod Gud
Ny zanak'i Efraima, izay nitondra tsipìka hitifirany, dia niamboho tamin'ny andro fiadiana.
- Efraims Børn var rustede Bueskytter, men svigted på Stridens Dag -
Tsy nitandrina ny fanekena amin'Andriamanitra izy, ary tsy nety nandeha araka ny lalàny;
Gudspagten holdt de ikke, de nægtede at følge hans Lov;
Nanadino ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitàny azy.
hans Gerninger gik dem ad Glemme, de Undere, han lod dem skue.
Teo anatrehan'ny razany no nanaovany fahagagana tany amin'ny tany Egypta, dia tany amin'ny tany lemak'i Zoana.
Han gjorde Undere for deres Fædre i Ægypten på Zoans Mark;
Nampisaraka ny ranomasina Izy ka nitondra azy nita, dia nampijanona ny rano ho toy ny antontan-javatra.
han kløvede Havet og førte dem over, lod Vandet stå som en Vold;
Ary ny rahona no nitondrany azy raha antoandro, sy afo mahazava nony alina.
han ledede dem ved Skyen om Dagen, Natten igennem ved Ildens Skær;
Namaky vatolampy tany an-efitra Izy, ka nampisotro azy nanaram-po tahaka ny amin'ny rano lalina.
han kløvede Klipper i Ørkenen, lod dem rigeligt drikke som af Strømme,
Ary nampivoaka rano mandriaka avy tamin'ny harambato Izy ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony.
han lod Bække rinde af Klippen og Vand strømme ned som Floder.
Kanjo mbola nandroso nanota taminy ihany izy ireo, ka nampahatezitra ny Avo Indrindra tany an-efitra.
Men de blev ved at synde imod ham og vække den Højestes Vrede i Ørkenen;
Dia naka fanahy an'Andriamanitra tam-pony izy, tamin'ny nilàny hanina araka ny nahaliana azy.
de fristede Gud i Hjertet og krævede Mad til at stille Sulten,
Dia niteny nanohitra an'Andriamanitra izy ka nanao hoe: mahavelatra latabatra atỳ an-efitra va Andriamanitra?
de talte mod Gud og sagde: "Kan Gud dække Bord i en Ørken?
Indro, namely ny vatolampy Izy, dia nigororoana ny rano ka nandriaka; mahay manome mofo koa va Izy? Mahatonga hena ho an'ny olony va Izy?
Se, Klippen slog han, så Vand flød frem, og Bække vælded ud; mon han også kan give Brød og skaffe kød til sit Folk?"
Koa nony ren'i Jehovah izany, dia tezitra Izy; ary nisy afo nirehitra tamin'i Jakoba, sady nisy fahatezerana namely ny Isiraely,
Det hørte HERREN, blev vred, der tændtes en Ild mod Jakob, ja Vrede kom op mod Israel,
Satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy natoky ny famonjeny.
fordi de ikke troede Gud eller stolede på hans Frelse.
Kanefa nandidy ny rahona tany ambony Izy, ary ny varavaran'ny lanitra no novohàny,
Da bød han Skyerne oventil, lod Himlens Døre åbne
Dia nandatsaka mana teny aminy hohaniny Izy, ary varin'ny lanitra no nomeny azy.
og Manna regne på dem til Føde, han gav dem Himmelkorn;
Ny fihinan'ny mahery no nohanin'ny olona; nanaterany hanina hahavoky azy izy.
Mennesker spiste Englebrød, han sendte dem Mad at mætte sig med.
Nampandeha ny rivotra avy any atsinanana teny amin'ny lanitra Izy ary ny heriny no nitondrany ny rivotra avy any atsimo.
Han rejste Østenvinden på Himlen, førte Søndenvinden frem ved sin Kraft;
Dia nampilatsahany hena betsaka hoatra ny vovoka izy sy voro-manidina hoatra ny fasiky ny ranomasina,
Kød lod han regne på dem som Støv og vingede Fugle som Havets Sand,
Ka nalatsany teny afovoan'ny tobiny, manodidina ny fitoerany.
lod dem falde midt i sin Lejr, rundt omkring sine Boliger;
Dia nihinana izy ireo ka voky tsara, ary izay nilainy dia nomeny azy.
Og de spiste sig overmætte, hvad de ønskede, lod han dem få.
Nefa tsy niala tamin'ny filàny izy, ary mbola teo am-bavany ihany ny haniny;
Men før deres Attrå var stillet, mens Maden var i deres Mund,
Dia nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra, ka nahafatesany ny tremalahy teo aminy, ary naripany ny zatovolahin'ny Isiraely.
rejste Guds Vrede sig mod dem; han vog deres kraftige Mænd, fældede Israels Ynglinge.
Fa na dia izany rehetra izany aza, dia mbola nanota ihany izy ireo ka tsy nino ny fahagagana nataony.
Og dog blev de ved at synde og troede ej på hans Undere.
Dia nampahalevona ny androny toy ny fofonaina Izy, ary ny taonany tamin'ny fampitahorana.
Da lod han deres Dage svinde i Tomhed og endte brat deres År.
Raha novonoiny izy ireo, dia nitady hahalala an'Andriamanitra izy, ary niverina nikatsaka Azy.
Når han vog dem, søgte de ham, vendte om og spurgte om Gud,
Dia nahatsiaro izy fa Andriamanitra no Vatolampiny, ary Andriamanitra Avo Indrindra no Mpanavotra azy.
kom i Hu, at Gud var deres Klippe, Gud den Allerhøjeste deres Genløser.
Kanefa nanao vava malefaka taminy ireo, ary ny lelany no nandaingàny taminy.
De hyklede for ham med Munden, løj for ham med deres Tunge;
Ary ny fony tsy niorina taminy; eny tsy nitana ny fanekeny izy.
deres Hjerter holdt ikke fast ved ham, hans Pagt var de ikke tro.
Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po, dia mamela heloka ka tsy mandringana; eny nahatsindry fo tokoa Izy, ka tsy nofohaziny avokoa ny fahavinirany,
Og dog er han barmhjertig, han tilgiver Misgerning, lægger ej øde, hans Vrede lagde sig Gang på Gang, han lod ikke sin Harme fuldt bryde frem;
Fa nahatsiaro Izy fa nofo ihany ireo, dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony.
han kom i Hu, de var Kød, et Pust, der svinder og ej vender tilbage.
Impiry akory izy ireo no efa niodina taminy tany an-efitra, ka nampalahelo Azy tany amin'ny tany foana!
Hvor tit stod de ham ikke imod i Ørkenen og voldte ham Sorg i det øde Land!
Naka fanahy an'Andriamanitra mandrakariva izy, ka nampalahelo ny Iray Masin'ny Isiraely.
De fristede alter Gud, de krænkede Israels Hellige;
Tsy mba nahatsiaro ny tànany izy, dia ny andro izay nanavotany azy tamin'ny fahavalo,
hans Hånd kom de ikke i Hu, de Dag han friede dem fra Fjenden,
Izay nanaovany famantarana tany Egypta, sy fahagagana tany an-tany lemak'i Zoana:
da han gjorde sine Tegn i Ægypten, sine Undere på Zoans Mark,
Nampody ny oniny ho rà Izy, ary ny reniranony tsy azony nisotroana.
forvandlede deres Floder til Blod, så de ej kunde drikke af Strømmene,
Nandefa lalitra betsaka hamely azy Izy, ka nandany azy ireny, ary sahona, ka nanimba azy ireny.
sendte Myg imod dem, som åd dem, og Frøer, som lagde dem øde,
Dia nanome ny vokatry ny taniny ho an'ny sompanga Izy, ary ny sasany ho an'ny valala.
gav Æderen, hvad de avlede, Græshoppen al deres Høst,
Namono ny voalobony tamin'ny havandra Izy, ary ny aviaviny tamin'ny havandra vaventy.
slog deres Vinstokke ned med Hagl, deres Morbærtræer med Frost,
Dia nanolotra ny biby fiompiny ho an'ny havandra Izy, ary ny omby aman'ondriny ho an'ny varatra.
prisgav Kvæget for Hagl og deres Hjorde for Lyn.
Nandatsaka ny fahatezerany mirehitra taminy Izy: eny, fahavinirana sy fahatezerana ary fampahoriana, dia anjely andiany mitondra loza.
Han sendte sin Vredesglød mod dem, Harme, Vrede og Trængsel, en Sendefærd af Ulykkesengle;
Namboatra lalana ho an'ny fahatezerany Izy, ary tsy niaro ny fanahin'ireo tamin'ny fahafatesana, fa nanolotra ny ainy ho lanin'ny areti-mandringana;
frit Løb gav han sin Vrede, skånede dem ikke for Døden, gav deres Liv til Pris for Pest;
Ary namely ny lahimatoa rehetra tany Egypta Izy, dia ny voalohan'ainy tany an-dain'i Hama;
alt førstefødt i Ægypten slog han, Mandskraftens Førstegrøde i Kamiternes Telte,
Fa namindra toerana ny olony toy ny ondry Izy, ary nitondra azy tany an-efitra toy ny ondry andiany.
lod sit Folk bryde op som en Hjord, ledede dem som Kvæg i Ørkenen,
Nentiny soa aman-tsara izy ireo ka tsy mba natahotra; fa ny fahavalony kosa voasaron'ny ranomasina.
ledede dem trygt, uden Frygt, mens Havet lukked sig over deres Fjender;
Ary nitondra azy ho any amin'ny tany misy ny fitoerany masina Izy, dia ny tendrombohitra izay azon'ny tànany ankavanana.
han bragte dem til sit hellige Land, de Bjerge, hans højre vandt,
Ary nandroaka ny jentilisa teo anoloany Izy, ka nanome ny tanin'ireny ho lova nozaraina tamin'ny famolaina, dia nampitoetra ny firenen'Isiraely tao an-dainy.
drev Folkeslag bort foran dem, udskiftede ved Lod deres Land og lod Israels Stammer bo i deres Telte.
Nefa naka fanahy an'Andriamanitra Avo Indrindra izy ka niodina taminy, ary ny teni-vavolombelony tsy notandremany.
Dog fristed og trodsede de Gud den Allerhøjeste og overholdt ikke hans Vidnesbyrd;
Ary nihemotra izy ka nivadika tahaka ny razany. Dia nania tahaka ny tsipìka manjiona.
de faldt fra, var troløse som deres Fædre, svigtede som en slappet Bue,
Ary nampahatezitra Azy tamin'ny fitoerana avony izy, sady nahasaro-piaro Azy tamin'ny sarin-javatra voasokitra.
de krænkede ham med deres Offerhøje, æggede ham med deres Gudebilleder.
Ary nandre izany Andriamanitra, dia tezitra Izy ka nolaviny mihitsy ny Isiraely,
Det hørte Gud og blev vred følte højlig Lede ved Israel;
Sady nahafoy ny tabernakeliny tao Silo Izy, dia ny lay izay naoriny teo amin'ny olona;
han opgav sin Bolig i Silo, det Telt, hvor han boede blandt Mennesker;
Dia natolony ho babo ny heriny ary ny voninahiny ho eo an-tànan'ny fahavalo.
han gav sin Stolthed i Fangenskab, sin Herlighed i Fjendehånd,
Dia nanolotra ny olony ho an'ny sabatra Izy; ary tezitra Indrindra tamin'ny lovany Izy.
prisgav sit Folk for Sværdet, blev vred på sin Arvelod;
Ny zatovolahiny dia lanin'ny afo; ary ny zatovovaviny tsy mba nanaovana hiram-panambadiana.
Ild fortærede dets unge Mænd, dets Jomfruer fik ej Bryllupssange,
Ny mpisorony lavon-tsabatra, nefa ny mpitondratenan'ireo tsy nisaona.
dets Præster faldt for Sværdet, dets Enker holdt ikke Klagefest.
Dia nifoha ny Tompo tahaka ny anankiray avy natory, tahaka ny lehilahy mahery izay miantsoantso azon'ny divay.
Da vågnede Herren som en, der har sovet, som en Helt, der er døvet af Vin;
Dia namely ny fahavalony hiamboho Izy ka nahafa-baraka azy mandrakizay.
han slog sine Fjender på Ryggen, gjorde dem evigt til Skamme.
Dia nanary ny lain'i Josefa Izy, ary ny firenen'i Efraima tsy nofidiny.
Men han fik Lede ved Josefs Telt, Efraims Stamme udvalgte han ikke;
Fa nifidy ny firenen'i Joda kosa Izy, dia ny tendrombohitra Ziona izay tiany.
han udvalgte Judas Stamme, Zions Bjerg, som han elsker;
Dia nanao ny fitoerany masina ho tahaka ny havoana Izy, tahaka ny tany izay naoriny ho mandrakizay.
han byggede sit Tempel himmelhøjt, grundfæstede det evigt som Jorden.
Dia nifidy an'i Davida mpanompony ka naka azy avy tany am-balan'ondry;
Han udvalgte David, sin Tjener, og tog ham fra Fårenes Folde,
Tany amin'ny fiandrasany ny ondry ampianahana no nakàny azy, mba hiandry an'i Jakoba olony sy Isiraely lovany;
hentede ham fra de diende Dyr til at vogte Jakob, hans Folk, Israel, hans Arvelod;
Dia niandry ireo araka ny hitsin'ny fony izy, ka nitondra azy araka ny fahaizan'ny tànany.
han vogtede dem med oprigtigt Hjerte, ledede dem med kyndig Hånd.