Proverbs 25

Izao koa no ohabolan'i Solomona, izay nangonin'ny olon'i Hezekia, mpanjakan'ny Joda:
Følglende er også ordsprog af SALOMO, som Kong Ezekias af Judas Mænd samlede.
Voninahitr'Andriamanitra ny manafin-javatra; Fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamanta-javatra.
Guds Ære er det at skjule en Sag, Kongers Ære at granske en Sag.
Ny hahavon'ny lanitra sy ny halalin'ny tany Ary ny fon'ny mpanjaka dia samy tsy azo fantarina avokoa.
Himlens Højde og Jordens Dybde og Kongers Hjerte kan ingen granske.
Esory ny taim-bolafotsy, Dia hisy fanaka ho an'ny mpanao an-idina.
Når Slagger fjernes fra Sølv, så bliver det hele lutret;
Esory ny ratsy fanahy tsy ho eo anatrehan'ny mpanjaka, Dia hampitoerina amin'ny fahamarinana ny seza fiandrianany.
når gudløse fjernes fra Koogen, grundfæstes hans Trone ved Retfærd.
Aza manandra-tena eo anatrehan'ny mpanjaka, Ary aza mitoetra eo amin'ny fitoeran'ny lehibe;
Bryst dig ikke for Kongen og stil dig ikke på de stores Plads;
Fa aleo ianao hantsoina hoe: Miakara atỳ, Toy izay hatambotsotra eo imason'ny manan-kaja izay hitan'ny masonao.
det er bedre, du får Bud: "Kom heropl" end man flytter dig ned for en Stormands Øjne. Hvad end dine Øjne har set,
Aza maika handeha hiady, Fandrao tsy ho fantatrao izay hataonao amin'ny farany, Rehefa omen'ny namanao henatra ianao.
skrid ikke til Trætte straks; thi hvad vil du siden gøre, når din Næste gør dig til Skamme?
Miadia ihany ny adinao amin'ny namanao, Kanefa aza aseho izay tsy tian'ny sasany holazaina,
Før Sagen med din Næste til Ende, men røb ej Andenmands Hemmelighed
Fandrao izay mandre hanondro maso anao, Ka tsy ho afaka aminao ny laza ratsy.
thi ellers vil den, der bører det, smæde dig og dit onde Rygte aldrig dø hen.
Ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra.
Æbler af Guld i Skåle af Sølv er Ord, som tales i rette Tid.
Kavim-bolamena sy firavaka volamena tsara Ny mpananatra hendry, raha amin'ny sofina mihaino.
En Guldring, et gyldent Smykke er revsende Vismand for lyttende Øre.
Toy ny hatsiaky ny oram-panala amin'ny taom-pijinjana, Dia toy izany ny iraka mahatoky amin'izay naniraka azy, Fa mamelombelona ny fon'ny tompony izy.
Som kølende Sne en Dag i Høst er pålideligt Bud for dem, der sender ham; han kvæger sin Herres Sjæl.
Toy ny rahona sy ny rivotra tsy misy orana Ny olona izay mirehaka amin'ny fizaram-bava.
Som Skyer og Blæst uden Regn er en Mand, der skryder med skrømtet Gavmildhed.
Ny fahari-po no ahazoana mampanaiky ny mpitsara, Ary ny vava malefaka mahatapa-taolana.
Ved Tålmod overtales en Dommer, mild Tunge sønderbryder Ben.
Mahita tantely va ianao? Hano izay antonona anao, Fandrao voky loatra ianao ka handoa azy.
Finder du Honning, så spis til Behov, at du ikke bliver mæt og igen spyr den ud.
Aza miditra matetika ao an-tranon'ny namanao, Fandrao tofoka anao izy, ka ho halany ianao.
Sæt sjældent din Fod i din Næstes Hus, at han ej får for meget af dig og ledes.
Langilangy sy sabatra ary zana-tsipìka maranitra Ny olona izay mitsangana ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namany.
Som Stridsøkse, Sværd og hvassen Pil er den, der vidner falsk mod sin Næste.
Toy ny nify nahasimatsimahana sy ny tongotra mangozohozo Ny fahatokiana ny mpamitaka amin'ny andro fahoriana.
Som ormstukken Tand og vaklende Fod er troløs Mand på Trængselens Dag.
Toy ny miala lamba amin'ny hatsiaka, Ary toy ny vinaingitra amin'ny sirahazo, Dia toy izany ny mikalo amin'ny malahelo am-po.
Som at lægge Frakken, når det er Frost, og hælde surt over Natron, så er det at synge for mismodig Mand.
Raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy; Ary raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny;
Sulter din Fjende, så giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke;
Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany, Ary Jehovah no hamaly soa anao.
da sanker du gloende Kul på hans Hoved, og HERREN lønner dig for det.
Ny rivotra avy any avaratra mahatonga ranonorana, Dia toy izany, ny lelan'ny mpifosa mampahavinitra endrika.
Nordenvind fremkalder Regn, bagtalende Tunge vrede Miner.
Aleo mitoetra eo an-joron'ny tampontrano Toy izay miray trano amin'ny vehivavy tia ady.
Hellere bo i en Krog på Taget end fælles Hus med trættekær Kvinde.
Rano mangatsiaka amin'ny fanahy reraka Ny filazana soa avy any an-tany lavitra.
Hvad koldt Vand er for en vansmægtet Sjæl, er Glædesbud fra et Land i det fjerne.
Loharano voahosihosy sy fantsakana simba Ny marina izay mikoy ny ratsy fanahy,
Som grumset Kilde og ødelagt Væld er retfærdig, der vakler i gudløses Påsyn.
Tsy tsara raha mahery homana tantely; Fa ny fitadiavan'ny olona ny voninahiny dia tsy voninahitra.
Ej godt at spise for megen Honning, spar på hædrende Ord.
Tanàna rava tsy misy manda Ny lehilahy izay tsy mahatsindry ny fanahiny.
Som åben By uden Mur er en Mand, der ikke kan styre sit Sind.