Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành; Còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ hở môi quá, bèn bị bại hoại.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; Còn lòng người siêng năng sẽ được no nê.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Người công bình ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng; Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình; Còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Hoạch tài ắt phải hao bớt; Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Sự trông cậy trì hưỡn khiến lòng bị đau đớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại; Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, Ðặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Sứ giả gian ác sa vào tai họa; Còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn; Còn lìa bỏ điều dữ, quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Tai họa đuổi theo kẻ có tội; Còn phước lành là phần thưởng của người công bình.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình;
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻ ác bị đói.