Job 14

Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.
Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.
Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.
And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee?
Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người ấy, Và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao?
Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.
Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Chẳng một ai!
Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;
Nếu ngày của loài người đã định rồi, Nếu số tháng người ở nơi Chúa, Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà không qua khỏi được,
Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day.
Thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người, để người đặng yên nghỉ, Cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy.
For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.
Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy Sẽ còn mọc lên nữa, Không thôi nức chồi.
Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;
Dẫu rễ nó già dưới đất, Thân nó chết trong bụi cát,
Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant.
Vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi, Và đâm nhành như một cây tơ;
But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he?
Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó, Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu?
As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:
Nước hồ chảy mất đi, Sông cạn và khô:
So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.
Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chổi dậy: Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời, Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình.
O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me!
Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, Ðịnh cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!
If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come.
Nếu loài người chết, có được sống lại chăng! Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, Cho đến chừng tôi được buông thả,
Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands.
Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại; Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa;
For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin?
Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi, Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao?
My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
Các tội phạm tôi bị niêm phong trong một cái túi, Và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại.
And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place.
Song núi lở ta thành ra bụi, Và hòn đá bị nhắc dời khỏi chổ nó.
The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.
Nước làm mòn đá, Lụt trôi bụi đất: Cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hy vọng của loài người.
Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away.
Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn, đoạn nó đi qua mất; Chúa đổi sắc mặt nó, và đuổi nó đi.
His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them.
Các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến; Chúng bị hạ xuống, nhưng người cũng chẳng để ý vào.
But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn.
Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người, Và linh hồn người chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi.