Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Ikiling mo ang iyong pakinig, Oh Panginoon, at sagutin mo ako; sapagka't ako'y dukha at mapagkailangan.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Ingatan mo ang aking kaluluwa; sapagka't ako'y banal: Oh ikaw na Dios ko, iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Maawa ka sa akin, Oh Panginoon, sapagka't sa iyo'y dumadaing ako buong araw.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Bigyan mong galak ang kaluluwa ng iyong lingkod; sapagka't sa iyo, Oh Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Sapagka't ikaw, Panginoon, ay mabuti, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Dinggin mo, Oh Panginoon, ang aking dalangin; at pakinggan mo ang tinig ng aking mga pananaing.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo; sapagka't iyong sasagutin ako.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Walang gaya mo sa gitna ng mga dios, Oh Panginoon; wala mang mga gawang gaya ng iyong mga gawa.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito, at magsisisamba sa harap mo, Oh Panginoon; at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Sapagka't ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na magisa ang Dios.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Ituro mo sa akin ang iyong daan, Oh Panginoon; lalakad ako sa iyong katotohanan: ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
Pupurihin kita, Oh Panginoon kong Dios ng aking buong puso; at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailan man.
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Sapagka't dakila ang iyong kagandahang-loob sa akin; at iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Oh Dios, ang palalo ay bumangon laban sa akin, at ang kapisanan ng mga marahas na tao ay umusig ng aking kaluluwa, at hindi inilagay ka sa harap nila.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Nguni't ikaw, Oh Panginoon, ay Dios na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob at katotohanan.
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Oh bumalik ka sa akin, at maawa ka sa akin; ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod. At iligtas mo ang anak ng iyong lingkod na babae.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Pagpakitaan mo ako ng tanda sa ikabubuti: upang mangakita nilang nangagtatanim sa akin, at mangapahiya, sapagka't ikaw, Panginoon, ay tumulong sa akin, at umaliw sa akin.