Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Bukod dito'y sumagot si Eliu, at nagsabi,
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga pantas; at pakinggan ninyo ako, ninyong may kaalaman.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Sapagka't ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Ating piliin sa ganang atin ang matuwid: ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Sapagka't sinabi ni Job, Ako'y matuwid, at inalis ng Dios ang aking katuwiran:
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Gayon ma'y akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling; at ang aking sugat ay walang kagamutan, bagaman ako'y walang pagsalangsang.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Sinong tao ang gaya ni Job, na umiinom ng pagkaduwahagi na tila tubig,
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
Na yumayaon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, at lumalakad na kasama ng mga masamang tao?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Sapagka't kaniyang sinabi, Walang napapakinabang ang tao na siya'y makapagpalugod sa Dios.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Kaya't dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaking may unawa: malayo nawa sa Dios na siya'y gumawa ng masama; at sa Makapangyarihan sa lahat, na siya'y magkamit ng kasamaan.
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Sapagka't ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kaniya, at ipatatagpo sa bawa't tao ang ayon sa kaniyang mga lakad.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Oo, sa katotohanan, ang Dios ay hindi gagawa ng kasamaan, ni ang Makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Sinong nagbigay sa kaniya ng bilin sa lupa? O sinong nagayos ng buong sanglibutan?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Kung kaniyang ilagak ang kaniyang puso sa tao, kung kaniyang pisanin sa kaniyang sarili ang kaniyang espiritu at ang kaniyang hininga;
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Tanang laman ay mamamatay na magkakasama, at ang tao ay mababalik uli sa alabok.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Kung ngayon ay mayroon kang unawa ay dinggin mo ito: Dinggin mo ang tinig ng aking mga salita.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Mamamahala ba ang nagtatanim sa katuwiran? At iyo bang parurusahan siyang ganap at may kaya?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Siya na nagsabi sa isang hari: ikaw ay hamak? O sa mga mahal na tao: Kayo'y masasama?
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Na hindi gumagalang sa mga pagkatao ng mga pangulo, ni nagpakundangan man sa mayaman ng higit kay sa mahirap; sapagka't silang lahat ay gawa ng kaniyang mga kamay.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Sa isang sangdali ay nangamamatay sila, kahit sa hating gabi; ang bayan ay inuuga at nawawala, at inaalis ang may kaya ng wala man lamang kamay.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Sapagka't ang kaniyang mga mata ay nangasa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Walang kadiliman, ni makapal man pangungulimlim, na mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Sapagka't hindi na niya pakukundanganan ang tao, upang siya'y humarap sa Dios sa kahatulan.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Kaniyang niluluray ang mga makapangyarihang tao ng mga paraang di masayod, at naglalagay ng mga iba na kahalili nila.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Kaya't siya'y kumukuhang kaalaman sa kanilang mga gawa; at kaniyang binabaligtad sila sa gabi, na anopa't sila'y nangalilipol.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Kaniyang hinahampas sila na parang masasamang tao sa hayag na paningin ng mga iba,
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Sapagka't sila'y nagsilihis ng pagsunod sa kaniya, at hindi binulay ang anoman sa kaniyang mga lakad:
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Na anopa't kaniyang pinadating ang daing ng dukha sa kaniya, at dininig niya ang daing ng napipighati.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Pagka siya'y nagbibigay ng katahimikan, sino ngang makahahatol? At pagka kaniyang ikinukubli ang kaniyang mukha, sinong makakakita sa kaniya? Maging gawin sa isang bansa, o sa isang tao:
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Upang ang taong di banal ay huwag maghari, upang huwag maging silo sa bayan.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Sapagka't may nagsabi ba sa Dios: Aking tinitiis ang parusa, hindi na ako magkakasala pa:
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin: kung ako'y nakagawa ng kasamaan hindi ko na ito gagawin pa?
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Mangyayari pa ba ang kaniyang kagantihan na gaya ng iyong ibig na iyong tinatanggihan? Sapagka't ikaw ang marapat pumili at hindi ako: kaya't salitain mo kung ano ang iyong nalalaman.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Mga taong may unawa ay magsasabi sa akin, Oo, bawa't pantas na taong nakakarinig sa akin:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Si Job ay nagsasalita ng walang kaalaman. At ang kaniyang mga salita ay walang karunungan.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Si Job nawa'y subukin hanggang sa wakas, dahil sa ang kaniyang sagot ay gaya ng mga masamang tao.
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Sapagka't siya'y nagdadagdag ng panghihimagsik sa kaniyang kasalanan, kaniyang pinagagalaw ang kaniyang mga kamay sa gitna natin, at pinararami ang kaniyang mga salita laban sa Dios.