II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin;
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Sapagka't ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin; Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. At nangauga, sapagka't siya'y nagalit.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Umilanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, At apoy na mula sa kaniyang bibig ay nanupok: Mga baga ay nagalab sa pamamagitan niyaon.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
At siya'y sumakay sa isang querubin at lumipad: Oo, siya'y nakita sa mga pakpak ng hangin.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
Ang Panginoo'y kumulog sa langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
At nagpahilagpos ng mga palaso, at pinangalat niya sila; Kumidlat, at nangatulig sila.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig;
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios.
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka;
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Sapagka't ikaw ang aking ilawan, Oh Panginoon: At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato liban sa ating Dios?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At ang aking mga paa ay hindi nadulas.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Iniligtas mo rin ako sa mga pakikipagtalo sa aking bayan: Iningatan mo ako na maging pangulo sa mga bansa; Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Ang mga taga ibang lupa ay manganglulupaypay, At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan,
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan,
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
At inilalabas ako sa aking mga kaaway: Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsisibangon laban sa akin: Inililigtas mo ako sa marahas na lalake.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man.