Micah 6

Hear ye now what the LORD saith; Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice.
 Hören vad HERREN säger:  Stå upp och utför din sak inför bergen,  och låt höjderna höra din röst.
Hear ye, O mountains, the LORD'S controversy, and ye strong foundations of the earth: for the LORD hath a controversy with his people, and he will plead with Israel.
 Ja, hören HERRENS sak, I berg  och I fasta klippor, jordens grundvalar!  Ty HERREN har sak mot sitt folk,  och med Israel vill han gå till rätta.
O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee? testify against me.
 Mitt folk, vad har jag gjort mot dig,  och varmed har jag betungat dig?  Svara mig!
For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam.
 Jag förde dig ju upp ur Egyptens land,  och ur träldomshuset förlossade jag dig;  och Mose, Aron och Mirjam  lät jag gå framför dig.
O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal; that ye may know the righteousness of the LORD.
 Mitt folk, kom ihåg vad Balak,  konungen i Moab, hade i sinnet,  och vad Bileam, Beors son, svarade honom;  kom ihåg huru det var mellan Sittim och Gilgal,  och lär dig så förstå HERRENS rättfärdighets gärningar.
Wherewith shall I come before the LORD, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
 Varmed skall jag träda fram inför HERREN,  och varmed böja mig ned inför Gud i höjden?  Skall jag träda fram inför honom med brännoffer,  med årsgamla kalvar?
Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?
 Har HERREN behag till vädurar i tusental,  till oljeströmmar i tiotusental?  Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse,  min livsfrukt till syndoffer för min själ?
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
 Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa.  Ty vad annat begär HERREN av dig,  än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek  och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?
The LORD'S voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
 Hör huru HERREN ropar till staden!  Ja, säll är den som aktar på ditt namn.  Hören om straffet, och vem han är, som har bestämt det.
Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable?
 Kunna ogudaktighetens skatter framgent  få stanna i den ogudaktiges hus?  Kan där få finnas ett undermåligt efa-mått,  värt att förbannas?
Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights?
 Vore jag rättfärdig, om jag fördroge orätt våg  och falska vikter i pungen,
For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.
 om de rika i staden finge vara fulla av orättrådighet,  om dess invånare finge tala lögn  och hava falsk tunga i sin mun?
Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins.
 Nej, och därför måste jag slå dig med oläkliga sår,  hemsöka dig med förödelse för dina synders skull.
Thou shalt eat, but not be satisfied; and thy casting down shall be in the midst of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver; and that which thou deliverest will I give up to the sword.
 När du äter något,      skall du icke bliva mätt,      och tomhet skall råda i din buk.  Vad du skaffar undan      skall du ändå icke kunna rädda,  och vad du räddar      skall jag giva åt svärdet.
Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives, but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine.
 Du skall så,      men icke få skörda;  du skall pressa oliver,      men icke få smörja din kropp med oljan,  du skall pressa ut druvmust,      men icke få dricka vinet.
For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof an hissing: therefore ye shall bear the reproach of my people.
 Vid Omris stadgar håller man fast,  man efterföljer alla Ahabs hus' gärningar;  ty efter dessas rådslag är det I vandren.  Därför skall jag göra dig till ett föremål för häpnad,  och invånarna i staden till ett mål för begabberi;  ja, mitt folks smälek skolen I få bära.