Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Så är skrivet hos profeten Esaias:  »Se, jag sänder ut min ängel framför dig,  och han skall bereda vägen för dig.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
 Hör rösten av en som ropar i öknen:  'Bereden vägen för Herren,  gören stigarna jämna för honom.'»
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Och han predikade och sade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skorem.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig ande.»
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
Och en röst kom från himmelen: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.»
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
Strax därefter förde Anden honom ut i öknen.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan och levde bland vilddjuren; och änglarna betjänade honom.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium.»
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, ty de voro fiskare.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
Och Jesus sade till dem: »Följen mig, så skall jag göra eder till människofiskare.»
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Strax lämnade de näten och följde honom.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
När han hade gått litet längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de sutto i båten, också de, och ordnade sina nät.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin fader Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Sedan begåvo de sig in i Kapernaum; och strax, på sabbaten, gick han in i synagogan och undervisade.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Och folket häpnade över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom de skriftlärde.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt av en oren ande. Denne ropade
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
och sade: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.»
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: »Tig, och far ut ur honom.»
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med hög röst och for ut ur honom.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Och alla häpnade, så att de begynte fråga varandra och säga: »Vad är detta? Det är ju en ny lära, med makt och myndighet. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyda honom.»
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Och ryktet om honom gick strax ut överallt i hela den kringliggande trakten av Galileen.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Och strax då de hade kommit ut ur synagogan, begåvo de sig med Jakob och Johannes till Simons och Andreas' hus.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Men Simons svärmoder låg sjuk i feber, och de talade strax med honom om henne.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
Då gick han fram och tog henne vid handen och reste upp henne; och febern lämnade henne, och hon betjänade dem.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, förde man till honom alla som voro sjuka eller besatta;
And all the city was gathered together at the door.
och hela staden var församlad utanför dörren.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
Och han botade många som ledo av olika slags sjukdomar; och han drev ut många onda andar, men tillstadde icke de onda andarna att tala, eftersom de kände honom.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.
And Simon and they that were with him followed after him.
Men Simon och de som voro med honom skyndade efter honom.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
Och när de funno honom, sade de till honom: »Alla fråga efter dig.»
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Då sade han till dem: »Låt oss draga bort åt annat håll, till de närmaste småstäderna, för att jag också där må predika; ty därför har jag begivit mig ut.»
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sade till honom: »Jag vill; bliv ren.»
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Och strax vek spetälskan ifrån honom, och han blev ren.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
Sedan vände Jesus strax bort honom med stränga ord
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
och sade till honom: »Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Men när han kom ut, begynte han ivrigt förkunna och utsprida vad som hade skett, så att Jesus icke mer kunde öppet gå in i någon stad, utan måste hålla sig ute i öde trakter; och dit kom man till honom från alla håll.