John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
»Detta har jag talat till eder, för att I icke skolen komma på fall.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
Och så skola de göra, därför att de icke hava lärt känna Fadern, ej heller mig.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Men detta har jag talat till eder, för att I, när den tiden är inne, skolen komma ihåg att jag har sagt eder det. Jag sade eder det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos eder.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Och nu går jag bort till honom som har sänt mig; och ingen av eder frågar mig vart jag går.
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Men edra hjärtan äro uppfyllda av bedrövelse, därför att jag har sagt eder detta.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:
Of sin, because they believe not on me;
i fråga om synd, ty de tro icke på mig;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
En liten tid, och I sen mig icke mer; och åter en liten tid, och I fån se mig.»
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
Då sade några av hans lärjungar till varandra: »Vad är detta som han säger till oss: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig', så ock: 'Jag går till Fadern'?»
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
De sade alltså: »Vad är detta som han säger: 'En liten tid'? Vi förstå icke vad han talar.»
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Då märkte Jesus att de ville fråga honom, och han sade till dem: »I talen med varandra om detta som jag sade: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig.'
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
På den dagen skolen I bedja i mitt namn. Och jag säger eder icke att jag skall bedja Fadern för eder,
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
ty Fadern själv älskar eder, eftersom I haven älskat mig och haven trott att jag är utgången från Gud.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Då sade hans lärjungar: »Se, nu talar du öppet och brukar inga förtäckta ord.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
Nu veta vi att du vet allt, och att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; därför tro vi att du är utgången från Gud.»
Jesus answered them, Do ye now believe?
Jesus svarade dem: »Nu tron I?
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»