Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Och Elihu tog till orda och sade:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
 Hören, I vise, mina ord;  I förståndige, lyssnen till mig.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
 Örat skall ju pröva orden,  och munnen smaken hos det man vill äta.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
 Må vi nu utvälja åt oss vad rätt är,  samfällt söka förstå vad gott är.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
 Se, Job har sagt: »Jag är oskyldig.  Gud har förhållit mig min rätt.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
 Fastän jag har rätt, måste jag stå såsom lögnare;  dödsskjuten är jag, jag som intet har brutit.»
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
 Var finnes en man som är såsom Job?  Han läskar sig med bespottelse såsom med vatten,
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
 han gör sig till ogärningsmäns stallbroder  och sällar sig till ogudaktiga människor.
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
 Ty han säger: »Det gagnar en man till intet,  om han håller sig väl med Gud.»
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
 Hören mig därför, I förståndige män:  Bort det, att Gud skulle begå någon orätt,  att den Allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är!
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
 Nej, han vedergäller var människa efter hennes gärningar  och lönar envar såsom hans vandel har förtjänat.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
 Ty Gud gör i sanning intet som är orätt,  den Allsmäktige kan icke kränka rätten.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
 Vem har bjudit honom att vårda sig om jorden,  och vem lade på honom bördan av hela jordens krets?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
 Om han ville tänka allenast på sig själv  och åter draga till sig sin anda och livsfläkt,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
 då skulle på en gång allt kött förgås,  och människorna skulle vända åter till stoft.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
 Men märk nu väl och hör härpå,  lyssna till vad mina ord förkunna.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
 Skulle den förmå regera, som hatade vad rätt är?  Eller fördömer du den som är den störste i rättfärdighet?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
 Får man då säga till en konung: »Du ogärningsman»,  eller till en furste: »Du ogudaktige»?
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
 Gud har ju ej anseende till någon hövdings person,  han aktar den rike ej för mer än den fattige,  ty alla äro de hans händers verk.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
 I ett ögonblick omkomma de, mitt i natten:  folkhopar gripas av bävan och förgås,  de väldige ryckas bort, utan människohand.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
 Ty hans ögon vakta på var mans vägar,  och alla deras steg, dem ser han.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
 Intet mörker finnes och ingen skugga så djup,  att ogärningsmän kunna fördölja sig däri.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
 Ty länge behöver Gud ej vakta på en människa,  innan hon måste stå till doms inför honom.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
 Han krossar de väldige utan rannsakning  och låter så andra träda fram i deras ställe.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
 Ja, han märker väl vad de göra,  han omstörtar dem om natten och låter dem förgås.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
 Såsom ogudaktiga tuktar han dem  öppet, inför människors åsyn,
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
 eftersom de veko av ifrån honom  och ej aktade på alla hans vägar.
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
 De bragte så den armes rop inför honom,  och rop av betryckta fick han höra.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
 Vem vågar då fördöma, om han stillar larmet?  Ja, vem vill väl skåda honom, om han döljer sitt ansikte,  för ett folk eller för en enskild man,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
 när han vill rycka makten ifrån gudlösa människor  och hindra dem att bliva snaror för folket?
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
 Kan man väl säga till Gud: »Jag måste lida,  jag som ändå intet har förbrutit.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
 Visa mig du vad som går över mitt förstånd;  om jag har gjort något orätt, vill jag då ej göra så mer.»
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
 Skall då han, för ditt klanders skull, giva vedergällning såsom du vill?  Du själv, och icke jag, må döma därom;  ja, tala du ut vad du menar.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
 Men kloka män skola säga så till mig,  visa män, när de få höra mig:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
 »Job talar utan någon insikt,  hans ord äro utan förstånd.»
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
 Så må nu Job utstå prövningar allt framgent,  då han vill försvara sig på ogärningsmäns sätt.
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
 Till sin synd lägger han ju uppenbar ondska,  oss till hån slår han ihop sina händer  och talar stora ord mot Gud.