Job 14

Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.
 Människan, av kvinna född,  lever en liten tid och mättas av oro;
He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.
 lik ett blomster växer hon upp och vissnar bort,  hon flyr undan såsom skuggan och har intet bestånd.
And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee?
 Och till att vakta på en sådan upplåter du dina ögon,  ja, du drager mig till doms inför dig.
Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.
 Som om en ren skulle kunna framgå av en oren!  Sådant kan ju aldrig ske.
Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;
 Äro nu människans dagar oryggligt bestämda,  hennes månaders antal fastställt av dig,  har du utstakat en gräns som hon ej kan överskrida,
Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day.
 vänd då din blick ifrån henne och unna henne ro,  låt henne njuta en dagakarls glädje av sin dag.
For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.
 För ett träd finnes ju kvar något hopp;  hugges det än ned, kan det åter skjuta skott,  och telningar behöva ej fattas därpå.
Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;
 Om än dess rot tynar hän i jorden  och dess stubbe dör bort i mullen,
Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant.
 så kan det grönska upp genom vattnets ångor  och skjuta grenar lik ett nyplantat träd.
But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he?
 Men om en man dör, så ligger han där slagen;  om en människa har givit upp andan, var finnes hon då mer?
As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:
 Såsom när vattnet har förrunnit ur en sjö,  och såsom när en flod har sinat bort och uttorkat,
So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.
 så ligger mannen där och står ej mer upp,  han vaknar icke åter, så länge himmelen varar;  aldrig väckes han upp ur sin sömn.
O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me!
 Ack, att du ville gömma mig i dödsriket,  fördölja mig, till dess din vrede hade upphört,  staka ut för mig en tidsgräns och sedan tänka på mig --
If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come.
 fastän ju ingen kan få liv, när han en gång är död!  Då skulle jag hålla min stridstid ut,  ända till dess att min avlösning komme.
Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands.
 Du skulle då ropa på mig,  och jag skulle svara dig;  efter dina händers verk skulle du längta;
For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin?
 ja, du skulle då räkna mina steg,  du skulle ej akta på min synd.
My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
 I en förseglad pung låge då min överträdelse,  och du överskylde min missgärning.
And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place.
 Men såsom själva berget faller och förvittrar,  och såsom klippan flyttas ifrån sin plats,
The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.
 såsom stenar nötas sönder genom vattnet,  och såsom mullen sköljes bort av dess flöden,  så gör du ock människans hopp om intet.
Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away.
 Du slår henne ned för alltid, och hon far hädan;  du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort.
His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them.
 Om hennes barn komma till ära, så känner hon det icke;  om de sjunka ned till ringhet, så aktar hon dock ej på dem.
But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn.
 Hennes kropp känner blott sin egen plåga,  hennes själ blott den sorg hon själv får förnimma.