II Timothy 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus --
To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.
hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!1 Tim. 1,2.
I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day;
Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.Apg. 23,1. 24,14 f. Ef 1,16. Fil. 1,3. 3,5 f. 1 Tess. 1,2. 3,10.
Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy;
Och när jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att se dig, för att så bliva uppfylld av glädje,
When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also.
då jag erinras om din oskrymtade tro, samma tro som förut bodde i din mormoder Lois och din moder Eunice, och som nu -- därom är jag förvissad -- jämväl bor i dig.Apg. 16,1.
Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.
Fördenskull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från Gud, som i följd av min handpåläggning finnes i dig.1 Tim. 4,14.
For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.
Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.Rom. 8,15.
Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,Rom. 1,16. Fil. 4,14. 2 Tim. 2,3.
Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,
han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,Rom. 9,11 f. Ef. 1,4. Tit. 1,2. 3,4 f.
But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:
men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,Jes. 25,8. 1 Kor. 15,55f. Kol.1,26. Hebr.2,14.
Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles.
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.Apg. 9,5. 13,2. 22,21. Gal. 1,15 f. 2,8 f. Ef. 3,8. 1 Tim. 2,7.
For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.Ps. 16,5. Ef. 3,1. Fil. 1,6.
Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.
Såsom förebild i fråga om sunda ord må du, i tron och kärleken i Kristus Jesus, hava de ord som du har hört av mig.2 Tim. 2,2. 3,14.
That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.
Bevara genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har blivit dig betrott.1 Kor. 3,16. 1 Tim. 6,20.
This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes.
Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes.2 Tim. 4,10,16.
The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:
Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina kedjor;Matt. 25,36. 2 Tim. 4,19.
But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.
fastmer, när han kom till Rom, sökte han efter mig med all iver, till dess han fann mig.Apg. 28,30.
The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well.
Ja, Herren give att han må finna barmhärtighet hos Herren på »den dagen». Till huru stor tjänst han var i Efesus, det vet du själv bäst.Matt. 5,7. Judas v. 21.