Numbers 10

And the LORD spake unto Moses, saying,
Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
,,Fă-ţi două trîmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberilor.
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
Cînd se va suna cu ele, toată adunarea să se strîngă la tine, la uşa cortului întîlnirii.
And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Cînd se va suna numai cu o trîmbiţă, să se strîngă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Cînd veţi suna cu vîlvă, să pornească ceice tăbărăsc la răsărit;
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
cînd veţi suna a doua oară cu vîlvă, să pornească ceice tăbărăsc la miază-zi: pentru plecarea lor, să se sune cu vîlvă.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Cînd va fi vorba de strîngerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vîlvă.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
Din trîmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege vecinică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
Cînd veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vîlvă din trîmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi, şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.
Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre, şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţămire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.``
And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
În ziua a douăsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s'a ridicat norul de pe cortul întîlnirii.
And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
Şi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberile lor. Norul s'a oprit în pustia Paran.
And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Această întîie plecare au făcut -o după porunca Domnului dată prin Moise.
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
Întăi a pornit steagul taberii fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab;
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar;
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
Cînd a fost desfăcut cortul, au pornit întăi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducînd cortul.
And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
Apoi a pornit steagul taberii lui Ruben, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai mare Eliţur, fiul lui Şedeur;
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon, era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
Apoi au pornit Chehatiţii, ducînd sfîntul locaş; pănă la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul.
And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai mare Elişama, fiul lui Amihud;
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Dan, împreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberilor. Peste oştirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amişadai;
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran;
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
Acesta a fost şirul în care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.
And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: ,,Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ,Eu vi -l voi da.` Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.``
And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Hobab i -a răspuns: ,,Nu pot să merg; ci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere.``
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
Şi Moise a zis: ,,Nu ne părăsi, te rog; fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărîm în pustie; deci tu să ne fii călăuză.
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele, pe care ni -l va face Domnul.``
And they departed from the mount of the LORD three days' journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days' journey, to search out a resting place for them.
Ei au plecat dela muntele Domnului, şi au mers trei zile; chivotul legămîntului Domnului a pornit înaintea lor, şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.
And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, cînd porneau din tabără.
And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
Cînd pornea chivotul, Moise zicea: ,,Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!``
And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
Iar cînd îl aşezau, zicea: ,,Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!``