Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada,
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
Haţar-Şual, Bala, Aţem,
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
Eltolad, Betul, Horma,
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
Bet-Lebaot, şi Şaruhen, treisprezece cetăţi şi satele lor;
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
Ain, Rimon, Eter, şi Aşan, patru cetăţi, şi satele lor;
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, pînă la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi, Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
Hotarul moştenirii lor se întindea pînă la Sarid. La apus se suia spre Mareala, şi atingea Dabeşet, apoi pîrîul care curge înaintea Iocneamului.
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, pînă la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat, şi suia la Iafia.
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon, şi se întorcea pînă la Nea.
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton, şi ieşea la valea Iiftah-El.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Coprindea Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem: douăsprezece cetăţi, şi satele lor.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
Hafaraim, Şion, Anaharat,
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabit, Chişion, Abeţ,
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
Remet, En-Ganim, En-Hada, şi Bet-Paţeţ;
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş, şi ieşea la Iordan: şasesprezece cetăţi, şi satele lor.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf,
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat;
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
apoi se întorcea în spre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel, şi se întindea spre Cabul, la stînga,
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, pînă la Sidonul cel mare.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
Se întorcea apoi spre Rama pînă la cetatea cea tare a Tirului, şi spre Hosa, şi ieşea la mare, prin ţinutul Aczib.
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi, şi satele lor.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Hotarul lor se întindea dela Helef, dela Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, pînă la Lacum, şi ieşea la Iordan.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, şi de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, în spre miazăzi, de Aşer în spre apus, şi de Iuda; în spre răsărit era Iordanul.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret,
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
Adama, Rama, Haţor,
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
Chedeş, Edrei, En-Haţor,
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi, şi satele lor.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
Şaalabin, Aialon, Iitla,
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
Elon, Timnata, Ecron,
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
Elteche, Ghibeton, Baalat,
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s'au suit şi s'au luptat împotriva lui Leşem; au pus mîna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul săbiei; au pus stăpînire pe el, s'au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor Dan.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Dupăce au isprăvit de împărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, şi şi -a aşezat locuinţa acolo.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Acestea sînt moştenirile pe cari le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo, la uşa cortului întîlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.