II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cîntări, după ce Domnul l -a izbăvit din mîna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mîna lui Saul.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
El a zis: ,,Domnul este stînca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Dumnezeu este stînca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea... care mă mîntuieşte, turnul...... meu cel înalt şi scăparea... mea. Mîntuitorule! Tu mă scapi de sîlnicie.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă, şi sînt izbăvit de vrămaşii mei.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Căci valurile morţii mă înconjuraseră, şivoaiele nimicirii mă înspăimîntaseră;
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
legăturile mormîntului mă înconjuraseră, laţurile morţii mă prinseseră.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
În strîmtoarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locaşul Lui, El mi -a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Atunci pămîntul s'a cutremurat şi s'a clătinat, temeliile cerului s'au mişcat şi s'au zguduit, pentrucă El Se mîniase.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Fum se ridica din nările Lui, şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţîşneau din ea.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
A plecat cerurile, şi S'a pogorît: un nor gros era subt picioarele Lui.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
Călărea pe un heruvim, şi sbura, venea pe aripile vîntului;
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
era înconjurat cu întunerecul ca şi cu un cort, era înconjurat cu grămezi de ape şi cu nori întunecoşi.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Din strălucirea care era înaintea Lui schinteiau cărbuni de foc.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
Domnul a tunat din ceruri, Cel Prea Înalt a făcut să -I răsune glasul;
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
a aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a aruncat fulgerul, şi i -a pus pe fugă.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Fundul mării s'a văzut, temeliile lumii au fost descoperite, de mustrarea Domnului, de vuietul suflării nărilor Lui.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
El şi -a întins mîna de sus din înălţime, m'a apucat, m'a scos din apele cele mari;
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
m'a izbăvit de protivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei cari erau mai tari decît mine.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Ei mă prinseseră în ziua strîmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu,
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
El m'a scos la loc larg. El m'a mîntuit, pentrucă mă iubeşte.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Domnul mi -a răsplătit după nevinovăţia mea, mi -a făcut după curăţia mînilor mele;
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
căci am păzit căile Domnului, nu m'am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Toate poruncile Lui au fost înaintea mea, şi nu m'am depărtat dela legile Lui.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
Am fost fără vină înaintea Lui, m'am păzit de fărădelegea mea.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
De aceea Domnul mi -a răsplătit nevinovăţia mea, după curăţia mea înainte Lui.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Cu cel bun Tu eşti bun, cu omul drept Te porţi după dreptate,
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
cu cel curat eşti curat, cu cel îndărătnic Te porţi după îndărătnicia lui.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Tu mîntuieşti pe poporul care se smereşte, şi cu privirea Ta, scobori pe cei mîndri.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunerecul meu.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste zid.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Căile lui Dumnezeu sînt desăvîrşite, cuvîntul Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stîncă, afară de Dumnezeul nostru?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare, şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă....
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor, şi El mă aşează pe locurile mele cele înalte.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Îmi deprinde mînile la luptă, şi braţele mele întind arcul de aramă.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Tu îmi dai scutul mîntuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Lărgeşti drumul supt paşii mei, şi picioarele mele nu se clatină.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Urmăresc pe vrăjmaşii mei, şi -i nimicesc, nu mă întorc pînă nu -i nimicesc.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală; cad subt picioarele mele.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Tu mă încingi cu putere pentru luptă, răpui subt mine pe protivnicii mei.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi nimicesc pe ceice mă urăsc.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Se uită în jurul lor, şi nu -i cine să -i scape. Strigă către Domnul dar nu le răspunde!
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
Îi pisez ca pulberea pămîntului, îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul de pe uliţe.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Mă scapi din neînţelegerile poporului meu; mă păstrezi drept căpetenie a neamurilor; un popor... pe care nu -l cunoşteam îmi este supus.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Fiii străinului mă linguşesc; mă ascultă la cea dintîi poruncă.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Fiii străinului leşină dela inimă, tremură cînd ies afară din cetăţuie.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Trăiască Domnul, şi binecuvîntată să fie Stînca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stînca mîntuirii mele,
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Dumnezeu, care este răzbunătorul meu, care-mi supune popoarele,
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
şi care mă face să scap de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai pesus de protivnicii mei, mă izbăveşti de omul asupritor.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne! Şi voi cînta spre slava Numelui Tău.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
El dă mari izbăviri împăratului Său, şi arată milă unsului Său: lui David, şi seminţei... lui, pentru totdeauna.``