Titus 2

But speak thou the things which become sound doctrine:
A ty mów co należy na zdrową naukę.
That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
Starcy, aby byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.
The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;
Także i stare niewiasty niech chodzą w ubiorze przystojnym, jako przystoi świętym; niech nie będą potwarliwe, nie kochające się w wielu wina, poczciwych rzeczy nauczające;
That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,
Aby młodych pań rozumu uczyły, jakoby mężów swoich i dziatki miłować miały,
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.
A były roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mężom swym poddane, aby słowo Boże nie było bluźnione.
Young men likewise exhort to be sober minded.
Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi;
In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity,
We wszystkiem samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość, powagę,
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.
Słowo zdrowe, nienaganione, aby ten, kto by się sprzeciwił, zawstydzić się musiał, nie mając nic, co by o was miał złego mówić.
Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;
Sług nauczaj, aby byli poddani panom swoim, we wszystkiem się im podobając, nie odmawiając,
Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.
W niczem nie oszukując, ale we wszystkiem wierność uprzejmą pokazując, aby naukę zbawiciela naszego, Boga, we wszystkiem zdobili.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom,
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
Ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,
Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków.
These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.
To mów i napominaj, i strofuj ze wszelką powagą; żaden tobą niechaj nie gardzi.