Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
Potem padł los wtóry Symeonowi, pokoleniu synów Symeonowych według domów ich, a było dziedzictwo ich w pośród dziedzictwa synów Judowych.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
A dostało się im w dziedzictwo ich Beerseba, i Seba, i Molada;
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
I Hasersual, i Bala, i Asem;
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
I Etolat, i Betul, i Horma;
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
I Syceleg, i Bet Marchabot, i Hasersusa,
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
I Betlebaot, i Serohem, i trzynaście miast, i wsi ich;
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
Ain, Remmon, i Atar, i Asan, miasta cztery, i wsi ich;
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
I wszystkie wsi, które były około tych miast, aż do Baalatbeer, i Ramat ku stronie południowej. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Symeonowych według domów ich.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
Z działu synów Judowych dostało się dziedzictwo synom Symeonowym, bo dział synów Judowych był wielki dla nich; przetoż wzięli dziedzictwo synowie Symeonowi pośród dziedzictwa ich.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
Potem padł los trzeci synom Zabulonowym według domów ich, a jest granica dziedzictwa ich.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
A idzie granica ich morza Marala, i przychodzi do Debbaset, ciągnąc się aż do potoku, który jest przeciw Jeknoam.
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
I wraca się od Saryd na wschód słońca ku granicy Chasalek Tabor, a stamtąd bieży do Daberet, i ciągnie się do Jafije;
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
Potem stamtąd bieży na wschód słońca do Gethefer i do Itakasyn, a wychodzi w Rymmon, i kołem idzie do Nehy.
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
Idzie także kołem taż granica od północy ku Hannaton, a kończy się u doliny Jeftael.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
I Katet, i Nahalal, i Symeron, i Jedala, i Betlehem, miast dwanaście, i wsi ich.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Toć jest dziedzictwo synów Zabulonowych według domów ich, te miasta i wsi ich.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
Isascharowi też padł los czwarty, to jest, synom Isascharowym według domów ich.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
A była granica ich Jezreel, i Chasalot, i Sunem.
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
I Hafaraim, i Seon, i Anaharat;
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
I Rabbot, i Cesyjom, i Abes;
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
I Ramet, i Engannim, i Enhadda, i Betfeses.
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
A przychodzi granica ich do Taboru, i do Sehesyma, i do Betsemes, a kończą się granice ich u Jordanu, miast szesnaście, i wsi ich.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Isascharowych według domów ich, te miasta i wsi ich.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
Potem padł los piąty pokoleniu synów Asur według domów ich.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
I była granica ich: Helkat, i Chali, i Beten, i Achsaf;
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
I Elmelech, i Amaad, i Aessal, a idzie na Karmel do morza, i do Sychor, i Lobanat.
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
Stamtąd się obraca na wschód słońca ku Betdagon, i bieży aż do Zabulon, i do doliny Jeftach El na północy, Betemek i do Nehyjel, wychodząc do Kabul ku lewej stronie;
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
I do Hebronu, i Rohob, i Hamon, i Kana, aż do Sydonu wielkiego.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
A wraca się ta granica od Rama aż do miasta Zor obronnego; stamtąd się obraca ta granica aż do Hosa, a kończy się u morza podle działu Achsyba.
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
I Amma, i Afek, i Rohob, miast dwadzieścia i dwa, i wsi ich.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Aser według domów ich; te miasta i wsi ich.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
Potem synom Neftalimowym padł los szósty, synom Neftalimowym według domów ich.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
I była granica ich od Helef, i od Helon, do Saannanim, i Adami, które jest Necheb, i Jebnael, aż ku Lekum, i kończy się u Jordanu.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Potem się obraca ta granica ku morzu do Asanot Tabor; a stamtąd bieży ku Hukoka, i idzie do Zabulonu na południe, a do Asar przychodzi ku zachodu, a do Juda ku Jordanowi na wschód słońca.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
A miasta obronne są: Assedym Ser, i Emat, Rekat, i Cyneret;
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
I Edama, i Arama, i Asor,
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
I Kiedes, i Edrej, i Enhasor;
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
I Jeron, i Magdalel, Horem, i Betanat, i Betsemes, miast dziewiętnaście, i wsi ich.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Neftalimowych według domów ich; te miasta i wsi ich.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
Potem pokoleń synów Dan według domów ich, padł los siódmy.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
A była granica dziedzictwa ich: Saraa, i Estaol, i Isremes;
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
I Selebim, i Ajalon, i Jetela;
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
I Elon, i Temnata, i Ekron;
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
I Eltekie, i Gebbeton i Baalat;
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
I Jehut, i Bane Barak, i Getremmon;
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
I Mehajarkon, i Rakon z granicą przeciwko Joppie.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
Ale granica synów Danowych była bardzo mała; przetoż wyszedłszy synowie Dan dobywali Lesem, i wzięli je, i wysiekli je ostrzem miecza, i wziąwszy je w dziedzictwo mieszkali w niem; i przezwali Lesem Dan według imienia Dana, ojca swego.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych według domów ich; te miasta, i wsi ich.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
A gdy przestali dzielić ziemię według granic jej, tedy dali synowie Izraelscy dziedzictwo Jozuemu, synowi Nunowemu, w pośród siebie.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
Według rozkazania Pańskiego dali mu miasto, którego żądał, Tamnat Saraa na górze Efraim, gdzie zbudował miasto, i mieszkał w niem.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Teć są dziedzictwa, które losem podzielili w osiadłość Eleazar kapłan, i Jozue, syn Nunów, i przedniejsi z ojców pokolenia synów Izraelskich w Sylo przed Panem, u drzwi namiotu zgromadzenia, i dokończyli podziału ziemi.