II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
I mówił Dawid Panu słowa tej pieśni w on dzień, gdy go wybawił Pan z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saulowej.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
I rzekł: Pan opoka moja i twierdza moja, i wybawiciel mój ze mną.
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Bóg, skała moja, w nim będę ufał, tarcz moja, róg zbawienia mego, podwyższenie moje, i ucieczka moja, zbawiciel mój, który mię od gwałtu wybawia.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Wzywałem Pana chwały godnego, a od nieprzyjaciół moich byłem wybawiony.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Albowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Boleści grobu ogarnęły mię, zachwyciły mię sidła śmierci.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
W utrapieniu mojem wzywałem Pana, a do Boga mego wołałem, i wysłuchał z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przyszło do uszów jego.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Tedy się wzruszyła, a zadrżała ziemia, a fundamenty nieba zatrząsnęły, i wzruszyły się dla gniewu jego.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Wystąpił dym z nózdrz jego, a ogień z ust jego pożerający; węgle rozpaliły się od niego.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Nakłonił niebios i zstąpił, a ciemność była pod nogami jego.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
I jeździł na Cherubinach, i latał, i widzian jest na skrzydłach wiatrowych.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Położył ciemność około siebie miasto przybytku, zgromadzenie wód z obłoki niebieskimi.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Od jasności oblicza jego rozpaliły się węgle ogniste.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
Zagrzmiał Pan z nieba, a najwyższy wydał głos swój.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
Wypuścił i strzały, a rozproszył je, i błyskawicą potarł je.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
I okazały się głębokości morskie, a odkryły się grunty świata na fukanie Pańskie, na tchnienie Ducha z nózdrz jego.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Posławszy z wysokości, przyjął mię, wyrwał mię z wód wielkich.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Wybawił mię od nieprzyjaciela mego potężnego, od tych, którzy mię mieli w nienawiści, choć byli mocniejszymi nad mię.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
I wywiódł mię na przestrzeństwo; wybawił mię; bo mię sobie upodobał.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich oddał mi,
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Gdyżem strzegł dróg Pańskich, anim niezbożnie nie odstawał od Boga mego.
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Albowiem wszystkie sądy jego są przed obliczem mojem i ustawy jego, nie odstąpiłem od nich.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
A będąc doskonały przed nim, wystrzegałem się nieprawości mojej.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
Przetoż oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości mojej przed oblicznością oczu swych.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Z miłosiernym miłosiernie postępujesz, z mężem doskonałym doskonałym jesteś.
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
Z czystym czysty jesteś, a z przewrotnym surowie się obchodzisz.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Ale wybawiasz lud ubogi, a oczy twoje przed wyniosłymi opuszczasz.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Tyś zaiste pochodnią moją, o Panie, a Pan oświeci ciemności moje.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Bo w tobie przebiegłem wojsko, w Bogu moim przekroczyłem mur.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Droga Boża jest doskonała, wyrok Pański nader czysty, tarczą jest wszystkim, którzy w nim ufają.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Albowiem któż jest Bogiem oprócz Pana? a kto opoką oprócz Boga naszego?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Bóg jest mocą moją w wojsku, on czyni doskonałą drogę moję.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Równa nogi moje z jeleniemi, na wysokich miejscach moich stawia mię.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Ćwiczy ręce me do boju, tak że kruszę łuk miedziany ramiony swemi.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Albowiem dałeś mi tarcz zbawienia mego, a w cichości twojej rozmnożyłeś mię.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Rozszerzyłeś kroki moje podemną, tak iż się nie zachwiały kostki moje.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Goniłem nieprzyjacioły moje, i wytraciłem je, a nie wróciłem się, ażem je wyplenił.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
I wyniszczyłem je, i poprzebijałem je, tak iż nie powstaną: upadli pod nogami mojemi.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Tyś mię przepasał mocą ku bitwie, a powaliłeś pod mię powstające przeciwko mnie.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Nadto podałeś mi szyję nieprzyjaciół moich, którzy mię mieli w nienawiści, i wykorzeniłem je.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Poglądali, ale nie był wybawiciel; wołali na Pana, ale ich nie wysłuchał.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
I potarłem je jako proch ziemi, jako błoto na ulicach podeptawszy je, rozmiotałem je.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Tyś mię od sporu ludu mego wyrwał; zachowałeś mię, abym był głową narodów; lud, któregom nie znał, służy mi.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Synowie obcy kłamali mną, a skoro usłyszeli, byli mi posłuszni.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Synowie obcy opadali, a drżeli i w zamknieniu swem.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Żyje Pan, i błogosławiona skała moja; niechże będzie wywyższony Bóg, opoka zbawienia mego.
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Bóg jest, który mi dawa pomsty, a podbija narody pod mię.
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Który mię wywodzi od nieprzyjaciół moich, a nad tymi, którzy powstają przeciwko mnie, wywyższasz mię, od człowieka niepobożnego wybawiasz mię.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Przetoż będę cię wyznawał Panie między narodami; a imieniowi twemu śpiewać będę.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
On jest wieżą zbawienia króla swego, a czyniący miłosierdzie nad pomazańcem swoim Dawidem, i nad nasieniem jego aż na wieki.