Hebrews 11

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.
For by it the elders obtained a good report.
For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.
Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain; ved den fikk han det vidnesbyrd at han var rettferdig, idet Gud vidnet om hans gaver, og ved den taler han ennu efter sin død.
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.
Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud;
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.
Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.
By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went.
Ved tro var Abraham lydig da han blev kalt, så han drog ut til det sted han skulde få til arv, og han drog ut uten å vite hvorhen han skulde komme;
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:
ved tro opholdt han sig som utlending i det lovede land som i et fremmed land, idet han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvingene til det samme løfte;
For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God.
for han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til.
Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, og det til tross for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav løftet;
Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable.
derfor blev det også av en, og det en utlevd, avlet så mange som himmelens stjerner og som sanden ved havets strand, som ingen kan telle.
These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.
I tro døde alle disse uten at de hadde opnådd det som var lovt; men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.
For they that say such things declare plainly that they seek a country.
For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland;
And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned.
og dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake;
But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.
men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.
By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten son,
Ved tro ofret Abraham Isak dengang han blev fristet; ja, sin enbårne ofret han som hadde fått løftene,
Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:
han som det blev sagt til: I Isak skal det nevnes dig en ætt;
Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure.
for han tenkte at Gud er mektig endog til å opvekke fra de døde, og derfra fikk han ham og likesom tilbake.
By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.
Ved tro velsignet Isak Jakob og Esau, med syn på det som skulde komme.
By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff.
Ved tro velsignet Jakob døende hver og en av Josefs sønner og tilbad, bøiet over knappen på sin stav.
By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel; and gave commandment concerning his bones.
Ved tro talte Josef på sitt siste om Israels barns utgang og gav påbud om sine ben.
By faith Moses, when he was born, was hid three months of his parents, because they saw he was a proper child; and they were not afraid of the king's commandment.
Ved tro blev Moses efter sin fødsel skjult i tre måneder av sine foreldre, fordi de så at gutten var fager, og de fryktet ikke for kongens bud.
By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter;
Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles Faraos datters sønn,
Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;
idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden,
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect unto the recompence of the reward.
og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter; for han så frem til lønnen.
By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king: for he endured, as seeing him who is invisible.
Ved tro forlot han Egypten, uten å frykte for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige.
Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them.
Ved tro holdt han påsken med blodsprengningen, forat ikke ødeleggeren skulde røre deres førstefødte.
By faith they passed through the Red sea as by dry land: which the Egyptians assaying to do were drowned.
Ved tro gikk de gjennem det Røde Hav som over tørt land; men da egypterne prøvde på det, druknet de.
By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about seven days.
Ved tro falt Jerikos murer, da de hadde gått omkring dem i syv dager.
By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace.
Ved tro undgikk skjøgen Rahab å gå til grunne med de vantro, da hun hadde tatt imot speiderne med fred.
And what shall I more say? for the time would fail me to tell of Gedeon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthae; of David also, and Samuel, and of the prophets:
Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vilde bli mig for kort om jeg skulde fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene,
Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions,
som ved tro seiret over kongeriker, håndhevde rettferdighet, fikk løfter opfylt, stoppet gapet på løver,
Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens.
slukket ilds kraft, slapp fra sverds egg, fikk styrke igjen efter sykdom, blev veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike;
Women received their dead raised to life again: and others were tortured, not accepting deliverance; that they might obtain a better resurrection:
kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse;
And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment:
andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel;
They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;
de blev stenet, gjennemsaget, fristet; de døde for sverd; de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd
(Of whom the world was not worthy:) they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.
- verden var dem ikke verd - de vanket om i utørkener og fjell og huler og jordkløfter.
And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise:
Og enda alle disse fikk vidnesbyrd for sin tro, opnådde de ikke det som var lovt,
God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect.
fordi Gud forut hadde utsett noget bedre for oss, så de ikke skulde nå fullendelsen uten oss.