I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Ary ny amin'ny taranak'i Arona dia izao no nizarana azy ho antokony: Ny zanakalahin'i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara;
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan-drainy sady samy tsy nanan-janaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Ary Davida sy Zadoka, isan'ny taranak'i Eleazara, sy Ahimeleka, isan'ny taranak'Itamara, dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompoany avy.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Ary ny lohany tamin'ireo, dia tamin'ny taranak'i Eleazara, no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranak'Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy: Tamin'ny taranak'i Eleazara dia enina ambin'ny folo no lohan'ny fianakaviana; ary tamin'ny taranak'Itamara dia valo kosa no lohan'ny fianakaviana.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra; fa samy mpifehy masina, dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranak'i Eleazara, na ny avy tamin'ny taranak'Itamara.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Ary Semaia, zanak'i Netanela, mpanoratra anankiray tamin'ny Levita, no nanoratra azy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka, zanak'i Abiatara, sy teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita: fianakaviana iray no nalaina ho an'i Eleazara, ary iray kosa ho an'Itamara.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Ny loka voalohany dia azon'i Joariba, ny faharoa an'i Jedaia,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
ny fahatelo an'i Harima, ny fahefatra an'i Seorima,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
ny fahadimy an'i Malkia, ny fahenina an'i Miamina,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
ny fahafito an'i Hakoza, ny fahavalo an'i Abia,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
ny fahasivy an'i Jesoa, ny fahafolo an'i Sekania.
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
ny fahiraika ambin'ny folo an'i Eliasiba, ny faharoa ambin'ny folo an'i Jakima,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
ny fahatelo ambin'ny folo an'i Hopa, ny fahefatra ambin'ny folo an'i Jesebaba,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
ny fahadimy ambin'ny folo an'i Bilga, ny fahenina ambin'ny folo an'Imera,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
ny fahafito ambin'ny folo an'i Hezira, ny fahavalo ambin'ny folo an'i Hafizeza,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
ny fahasivy ambin'ny folo an'i Petahia, ny faharoa-polo an'i Jehezekela,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
ny fahiraika amby roa-polo an'i Jakina, ny faharoa amby roa-polo an'i Gamola,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
ny fahatelo amby roa-polo an'i Delaia, ny fahefatra amby roa-polo an'i Mazia.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Ireo avy no antokony amin'ny fanompoany izay idirany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendrin'i Arona rainy, araka ny nandidian'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, azy.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Ary tamin'ny taranak'i Levy sisa dia izao; Tamin'ny taranak'i Amrama dia Sobaela; tamin'ny zanak'i Sobaela dia Jedala.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Ny amin'i Rehabia: tamin'ny taranak'i Rehabia dia Jisia no voalohany.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Tamin'ny Jizarita dia Selomota; tamin'ny taranak'i Selomota dia Jahata.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Ary ny amin'ny taranak'i Sebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Ny zanakalahin'i Oziela dia Mika; tamin'ny taranak'i Mika dia Samira;
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
ny rahalahin'i Mika dia Jisia; tamin'ny taranak'i Jisia dia Zakaria.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Ny zanakalahin'i Merary dia Maly sy Mosy; ny zanakalahin'i Jazia dia Beno.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Ny zanakalahin'i Merary tamin'i Jazia dia Beno sy Sohama sy Zakora ary Ibry.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Avy tamin'i Maly no nihavian'i Eleazara, izay tsy nanan-janakalahy.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Ny amin'i Kisy, ny zananilahy dia Jeramela.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Ary ny zanakalahin'i Mosy dia Maly sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Ary ireo dia mba niara-niloka tamin'ny rahalahiny, taranak'i Arona, teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadota sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakavian'ny mpisorona sy ny Levita: niara-niloka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.