Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
A bölcs fiú *enged* atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti *azt.*
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet *Isten.*
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.