Joshua 19

And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.
And they had in their inheritance Beer–sheba, or Sheba, and Moladah,
És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;
And Hazar–shual, and Balah, and Azem,
Haczar-Sual, Bála és Eczem;
And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
Eltolád, Bethul és Horma;
And Ziklag, and Beth–marcaboth, and Hazar–susah,
Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;
And Beth–lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.
Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;
And all the villages that were round about these cities to Baalath–beer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.
And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;
És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.
And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth–tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
And from thence passeth on along on the east to Gittah–hepher, to Ittah–kazin, and goeth out to Remmon–methoar to Neah;
Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah–el:
És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth–lehem: twelve cities with their villages.
Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.
And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:
And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,
Hafaráim, Sion és Anaharath;
And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabbith, Kisjon és Ébecz;
And Remeth, and En–gannim, and En–haddah, and Beth–pazzez;
Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth–shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;
And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor–libnath;
Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot.
And turneth toward the sunrising to Beth–dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah–el toward the north side of Beth–emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;
And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;
És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.
And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.
This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.
A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.
And then the coast turneth westward to Aznoth–tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
Erősített városok *ezek:* Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
And Adamah, and Ramah, and Hazor,
Adáma, Ráma és Hásor;
And Kedesh, and Edrei, and En–hazor,
Kedes, Edrei és Én-Hásor;
And Iron, and Migdal–el, Horem, and Beth–anath, and Beth–shemesh; nineteen cities with their villages.
Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.
This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir–shemesh,
És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;
And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
Saalabbin, Ajjálon és Jithla;
And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
Élon, Timnatha és Ekrón;
And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
And Jehud, and Bene–berak, and Gath–rimmon,
Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;
And Me–jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.
And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.
This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.
According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnath–serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.