Acts 8

And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judæa and Samaria, except the apostles.
Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve.
And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta.
As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.
Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala.
Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.
Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.
És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.
A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék.
For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.
Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.
And there was great joy in that city.
És lőn nagy öröm abban a városban.
But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:
Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván:
To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.
Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!
And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.
Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.
But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.
Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.
És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.
Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:
Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket:
(For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.
Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket.
And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,
Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel,
Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen.
But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.
De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.
Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.
Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.
For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel.
Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.
Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.
And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.
Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot.
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.
And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe;
Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.
Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!
And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol?
And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.
The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.
In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete.
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről?
Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.
And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.
And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert *tovább* méne az ő útján örömmel.
But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Cæsarea.
Filep pedig találtaték Azótusban; és széjjeljárva hirdeté az evangyéliomot minden városnak, míglen Czézáreába juta.