I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi *nemzetségéből* való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár *nemzetségéből.*
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül *vala* Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
A *mi illeti* Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
A *Hebron* fiai közül *első* vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Mákhlitól *vala* Eleázár, és ennek nem valának fiai.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.