Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את כל אלה אמן אמר אני לכם לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃
All these are the beginning of sorrows.
וכל אלה רק ראשית החבלים׃
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
אז ימסרו אתכם לעני והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל הגוים למען שמי׃
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים׃
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים׃
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
ותקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כלה לעדות לכל הגוים ואחר יבוא הקץ׃
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Behold, I have told you before.
הנה מראש הגדתי לכם׃
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
לכן כי יאמרו אליכם הנו במדבר אל תצאו הנו בחדרים אל תאמינו׃
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
כי באשר החלל שם יקבצו הנשרים׃
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה וכבוד רב׃
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
וישלח את מלאכיו בקול שופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמים ועד קצה השמים׃
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃