Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Se yon lapriyè David te fè. Seyè, tanpri panche zòrèy ou bò kote m', reponn mwen, paske se yon pòv malere san sekou mwen ye.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Pa kite m' mouri, paske mwen fè tou sa ou mande m' fè. Bondye mwen, delivre m' non, paske se ou menm m'ap sèvi, se nan ou menm sèl mwen mete konfyans mwen.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Gen pitye pou mwen, Seyè, paske se tout lajounen m'ap kriye nan pye ou!
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Fè kè sèvitè ou la kontan, Seyè, paske se ou menm mwen rele lè m'ap lapriyè!
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Seyè, ala bon ou bon! Ou padonnen peche nou yo. Ou p'ap janm sispann renmen moun k'ap rele non ou.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Seyè, koute m' non lè m'ap lapriyè! Tande m' non lè m'ap rele mande sekou!
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
Lè m' nan tray, se ou menm mwen rele, paske ou toujou reponn mwen.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Seyè, nan tout bondye yo, pa gen tankou ou! Pa gen yonn ki ka fè sa ou menm ou fè!
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Tout nasyon ou te fè yo va vin bese tèt devan ou! Y'a fè lwanj ou,
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
paske se ou menm, Bondye, ki gen pouvwa, se ou menm ki fè bèl mèvèy sa yo. Se ou menm sèl ki Bondye.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Seyè, moutre m' jan ou vle m' viv la. M'a toujou obeyi ou nan tout sikonstans. Moutre m' jan pou m' sèvi ou avèk krentif.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
Seyè, Bondye mwen, m'ap fè lwanj ou ak tout kè m', mwen p'ap janm sispann fè konnen jan ou gen pouvwa!
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Ala renmen ou renmen mwen! Ou wete m' nan bouch twou a.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Bondye, yon bann awogan leve dèyè m'! Yon kantite mechan soti pou yo touye m'! Yo pa menm chonje si gen Bondye!
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Seyè, ou se yon Bondye ki gen pitye pou nou, yon Bondye ki gen bon kè. Ou pa fasil fè kòlè, ou p'ap janm sispann renmen nou, ou toujou kenbe pawòl ou!
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Voye je ou sou mwen. Gen pitye pou mwen! Ban m' fòs ankò, delivre m', paske mwen se pitit manman m' ki te toujou sèvi ou.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Fè kichòy pou mwen, Seyè! Fè moun ki pa vle wè m' yo wont, lè yo wè se ou menm ki pote m' sekou, se ou menm ki ban m' konsolasyon!