Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Jezi soti nan tanp lan, li tapral fè wout li lè disip li yo pwoche bò kote li. Yo t'ap fè l' wè ki jan tanp lan te byen bati.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Men li di yo: Nou wè tout bagay sa yo! Sa m'ap di nou la a, se vre wi. Yon lè p'ap gen de wòch k'ap rete kanpe yonn sou lòt. Tou sa pral kraze nèt vide atè.
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Jezi te chita sou mòn Oliv la. Disip li yo te pou kont yo avèk li. Yo pwoche bò kote l', yo mande li: Manyè di nou kilè sa va rive? Di nou ki siy ki va fè nou konnen lè w'ap vini an, lè tan sa a va fini nèt?
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Jezi reponn yo: Atansyon pou pesonn pa twonpe nou.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Paske, anpil moun va vini sou non mwen, y'a di se yo menm ki Kris la. y'a twonpe anpil moun.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Nou pral tande lagè ap fèt toupre nou, ansanm ak nouvèl lagè k'ap fèt byen lwen. Koute sa m'ap di nou byen: nou pa bezwen pè. Paske, fòk bagay sa yo rive. Men, se p'ap ankò lafen an sa.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote.
All these are the beginning of sorrows.
Tou sa, se va tankou tranche anvan akouchman.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Lè sa a, y'ap pran nou, y'ap lage nou nan men moun k'ap fè nou pase touman, y'ap touye nou. Moun tout nasyon pral rayi nou poutèt mwen.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Lè sa a, anpil moun pral jwenn okazyon pou yo tonbe nan peche, yonn pral denonse lòt, yonn pral rayi lòt.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Gen anpil moun k'ap parèt, y'ap pran pòz pwofèt yo, y'a twonpe anpil moun.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Ap sitèlman gen mechanste sou latè, pifò moun yonn p'ap renmen lòt.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Men, moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se li ki va delivre.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Fòk yo gen tan mache bay bon nouvèl Peyi kote Bondye Wa a toupatou sou latè, pou tout moun ka tande mesaj la. Se lè sa a atò lafen an va rive.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Pwofèt Danyèl te pale sou bagay nou pa ta renmen wè a, bagay k'ap bay gwo lapenn lan. Enben, nou gen pou nou wè bagay sa a chita kote ki rezève nan tanp lan apa pou Bondye. (Se pou moun k'ap li a chache konprann.)
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
Lè sa a, tout moun ki nan peyi Jide pral blije sove al nan mòn.
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
Moun ki va sou tèt kay yo, yo p'ap bezwen antre pran zafè yo nan kay la.
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Moun ki nan jaden pa bezwen tounen lakay yo al pran rechanj.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Lè sa a, se p'ap de doulè pou fanm ansent ak nouris yo.
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Lapriyè Bondye pou jou n'a gen pou n' kouri a pa rive ni nan tan fredi, ni yon jou saba.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Paske lè sa a, va gen yon gwo lafliksyon moun poko janm wè depi nan konmansman lè Bondye t'ap kreye latè a jouk jòdi a. p'ap janm gen yon lòt tankou l' ankò.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Si yo pa t' wete kèk jou sou jou sa yo, pesonn pa ta sove. Men, y'a wete sou jou sa yo poutèt moun Bondye chwazi yo.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Lè sa a, si yon moun di nou: Gade, men Kris la bò isit, osinon: Men li bò la a, pa kwè li.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Paske lè sa a, gen fo Kris ak fo pwofèt k'ap parèt. y'a fè anpil mèvèy ak anpil mirak pou twonpe ata moun Bondye chwazi yo, si yo ta kapab.
Behold, I have told you before.
Mwen di nou sa davans.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Se pou si yo di nou: Gade, men l' nan dezè a, nou pa bezwen ale. Osinon, si yo di nou: Gade, men l' kache bò isit la, nou pa bezwen kwè yo.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Menm jan zèklè a fè yan, li klere tout syèl la depi bò solèy leve jouk bò solèy kouche, se konsa Moun Bondye voye nan lachè a gen pou l' vini.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Kote kadav la va ye a, se la votou yo va sanble.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Kou jou lafliksyon sa yo fin pase, solèy la p'ap klere ankò, lalin lan p'ap bay limyè l' ankò, zetwal yo va soti tonbe nan syèl la. Pouvwa yo ki nan syèl la va pran tranble.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Lè sa a, n'a wè siy nan syèl la k'ap fè nou konnen Moun Bondye voye nan lachè a ap tounen. Lè sa a, tout nasyon ki sou latè va pran kriye. y'a wè Moun Bondye voye nan lachè a ap vini anwo nwaj yo nan syèl la, avèk pouvwa, nan mitan yon bann bèl bagay.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Gwo klewon an va sonnen, la voye zanj li yo nan kat kwen latè pou sanble tout moun Bondye te chwazi yo, depi yon bout nan syèl la jouk nan lòt bout la.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Pran leson sou pye fig frans lan. Kou l' kòmanse boujonnen, kou l' pouse fèy, nou konnen sezon chalè a sou nou.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Menm jan an tou, lè n'a wè tout bagay sa yo rive, nou mèt konnen Moun Bondye voye nan lachè a toupre, li la nan papòt la.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Sa m'ap di nou la a, se vre wi: gen moun nan jenerasyon sa a ki p'ap gen tan mouri anvan tout bagay sa yo rive.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Syèl la ak tout tè a va pase, men pawòl mwen p'ap janm pase.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Men, pesonn pa konnen ni ki jou, ni ki lè sa va rive, pa menm zanj yo ki nan syèl la, pa menm Pitit la. Sèl Papa a konn sa.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Sak te rive nan tan Noe a, se sa k'ap rive tou lè Moun Bondye voye nan lachè a ap vini.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Se konsa, nan jou anvan gwo inondasyon an, moun t'ap manje, yo t'ap bwè, moun t'ap marye, yo t'ap marye pitit fi yo. Konsa konsa, jouk jou Noe te antre nan gwo batiman an.
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
Yo pa t' konprann anyen nan sa ki t'ap pase, jouk lè gwo inondasyon an fèt, li pote yo tout ale. Se va menm jan an tou lè Moun Bondye voye nan lachè a va vini.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Lè sa a, va gen de gason nan yon menm jaden, y'ap pran yonn, y'ap kite lòt la.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Va gen de fanm k'ap moulen mayi, y'ap pran yonn, y'ap kite lòt la.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Se poutèt sa, pa kite dòmi pran nou, paske nou pa konnen ki jou Mèt nou va vini.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Se yon bagay nou tout dwe konnen: Si mèt kay la te konnen kilè nan lannwit lan vòlò a t'ap vini, li ta veye, li pa ta kite l' kase kay la.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Se pou sa tou, nou menm se pou nou toujou pare, paske Moun Bondye voye nan lachè a ap vini lè nou pa ta kwè.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Ki moun ki ka di li se yon jeran entelijan ki fè tout travay li byen? Se moun sa a mèt kay la va mete pou veye sou moun nan kay la, pou bay lòt domestik yo manje lè pou yo manje.
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Se va bèl bagay pou domestik la si mèt la jwenn li ap fè travay li lè l' tounen lakay li.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Mèt la va mete l' reskonsab tout byen l' yo.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Men, si domestik sa a se yon move moun, l'ap di nan kè l': Mèt mwen ap fè reta. Li poko ap vini.
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
L'ap tonbe bat kanmarad li yo, l'ap rete ap plede manje, ap plede bwè ak tafyatè.
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
Mèt domestik sa a va rive jou l' pa t'ap tann, yon lè li p'ap konnen.
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
L'ap rachonnen msye anba kou, l'ap regle avè l' menm jan yo regle ak moun ipokrit yo. Se lè sa a va gen rèl, se lè sa a va gen manje dan.