Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Men konmansman Bon Nouvèl ki pale sou Jezikri, Pitit Bondye a.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Nan liv pwofèt Ezayi a, men sa ki te ekri: Bondye di: Men m'ap voye mesaje m' lan devan ou. La louvri chemen an pou ou.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Se vwa yon nonm k'ap rele nan dezè a: Pare gran wout Seyè nou an. Plani chemen an byen plani pou li.
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Se konsa Jan te parèt nan dezè a, li t'ap batize, li t'ap mache bay mesaj sa a: -Tounen vin jwenn Bondye. vin resevwa batèm, epi Bondye va padonnen peche nou yo.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Tout moun nan peyi Jide a ansanm ak tout pèp lavil Jerizalèm lan te vin jwenn li: yo te konfese peche yo devan tout moun, epi Jan te batize yo nan larivyè Jouden an.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Jan te mete yon rad pwal chamo sou li, ak yon sentiwon an po mare nan ren li. Se krikèt ak gato myèl li te jwenn nan bwa li te manje.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Li t'ap mache bay mesaj sa a: -Moun k'ap vin apre m' lan gen plis pouvwa anpil pase m'. Mwen pa bon ase pou m' ta bese demare sapat ki nan pye li.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Mwen menm, mwen batize nou nan dlo. Men li menm, la batize nou nan Sentespri a.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Menm epòk sa a, Jezi te soti Nazarèt, yon bouk nan peyi Galile. Lè sa a, Jan te batize l' nan larivyè Jouden an.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Antan Jezi t'ap soti nan dlo a, li wè syèl la louvri, epi Lespri Bondye a desann sou li an fòm yon pijon.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
Li tande yon vwa ki soti nan syèl la ki di: -Ou se pitit mwen renmen anpil la. Ou fè kè m' kontan anpil.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
Touswit apre sa, Lespri Bondye a pouse Jezi al nan dezè a.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
Li rete la pandan karant jou, epi se la Satan vin tante l'. Jezi t'ap viv nan mitan bèt bwa yo, epi zanj Bondye yo t'ap okipe li.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Apre yo te fin mete Jan nan prizon, Jezi ale nan peyi Galile pou l' te fè konnen Bon Nouvèl Bondye voye a.
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
Li t'ap di yo konsa: -Jou a rive. Koulye a, Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwa a nan men li. Tounen vin jwenn Bondye. Asepte Bon Nouvèl la.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
Pandan Jezi t'ap mache bò lanmè Galile a, li wè de pechè pwason, Simon ak Andre, frè li a. Yo t'ap voye privye nan lanmè a.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
Jezi di yo konsa: -vin jwenn mwen. m'a fè nou tounen pechè moun pito.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Lamenm, yo kite privye yo, y' ale avèk li.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
Jezi vanse pi lwen, li wè de pitit gason Zebede yo, Jak ak Jan, frè li. Yo te chita nan kannòt yo a, yo t'ap repare privye yo.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Lamenm, Jezi rele yo. Yo kite Zebede, papa yo, nan kannòt la ansanm ak ouvrye yo. Y' ale avèk Jezi.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Apre sa, Jezi ale ak disip li yo nan yon lavil yo rele Kapènawòm. Jou repo a, Jezi antre nan sinagòg la; li kòmanse moutre moun yo anpil bagay.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Yo te sezi tande sa l' t'ap moutre yo. Se pa t' menm jan avèk dirèktè lalwa yo, paske li te pale ak yo tankou yon moun ki otorize.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Lè sa a, yon nonm ki te gen yon move lespri sou li vin antre nan sinagòg la, li pran rele:
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
-ey Jezi, moun Nazarèt, kisa nou gen avè ou? Ou vin isit la pou detwi nou? Mwen konnen byen pwòp ki moun ou ye. Ou se moun Bondye chwazi a.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Jezi pale byen fò ak move lespri ki te sou nonm lan, li di li: -Pe la! Soti sou nonm sa a.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Move lespri a souke nonm lan byen souke, li bay yon gwo rèl, epi li soti, li ale.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Tout moun yo te sitèlman sezi, yonn t'ap mande lòt: -Sa sa ye la a menm! Sa se yon lòt bagay l'ap moutre nou la a. Menm move lespri yo, li pase yo lòd ak otorite, yo obeyi li.
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Se tout moun ki t'ap nonmen non l' nan peyi Galile a.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Apre sa, yo soti kite sinagòg la, y' ale ansanm ak Jak ak Jan lakay Simon ak Andre.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Bèlmè Simon an te kouche ak lafyèv. Rive Jezi rive lakay la, yo di l' sa.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
Lè sa a, li pwoche bò madanm lan, li pran men l', li fè l' leve. Latou, lafyèv la kite l', epi madanm lan resevwa yo.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Aswè, apre solèy fin kouche, yo mennen tout moun malad yo ansanm ak tou sa ki te gen move lespri sou yo bay Jezi.
And all the city was gathered together at the door.
Tout moun lavil la te sanble devan pòt kay la.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
Lè sa a, Jezi te geri anpil moun ki te soufri divès maladi; li te chase anpil move lespri. Men, li pa t' kite move lespri yo pale, paske yo te konnen ki moun li te ye.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Nan granmaten, byen bonè, li pa t' ankò fè klè, Jezi leve, li soti li kite lavil la, li al yon kote ki pa gen moun. La li t'ap lapriyè.
And Simon and they that were with him followed after him.
Simon ak lòt zanmi l' yo soti, yo t'ap chache Jezi.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
Lè yo jwenn li, yo di l' konsa: -Tout moun ap chache ou wi.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Men li reponn yo: -Ann al yon lòt kote, nan lòt bouk yo nan vwazinaj la. Fòk mwen fè yo konnen mesaj la tou. Se pou sa menm mwen vini.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Se konsa li te ale toupatou nan peyi Galile, li t'ap mache bay mesaj la nan sinagòg yo, li t'ap chase move lespri yo.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Yon nonm ki te gen lalèp vin jwenn Jezi; li tonbe ajenou devan li, li mande l' sekou; li di l' konsa: -Si ou vle, ou kapab geri mwen.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Kè Jezi fè l' mal, li lonje men l', li manyen nonm lan, li di li: -Wi, mwen vle ou geri.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Menm lè a, lalèp la kite l', li geri, li te nan kondisyon pou fè sèvis Bondye.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
Apre sa, Jezi voye l' ale, li pase l' lòd byen sevè.
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
Li di l' konsa: -Piga ou pale sa ak pesonn. Men, al fè prèt la wè ki jan ou ye. Apre sa, wa ofri sa Moyiz te bay lòd pou ofri a. Konsa wa bay tout moun prèv ou geri.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Men, nonm lan pati, li pran mache fè konnen bagay la toupatou. Li sitèlman gaye nouvèl la, Jezi pa t' kapab antre ankò nan okenn lavil pou moun pa t' wè li. Li te pito rete andeyò, kote ki pa gen moun. Men, moun te soti toupatou vin jwenn li.