John 5

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
Apre sa, jwif yo te gen yon fèt nan tanp lan. Jezi moute Jerizalèm.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
Nan lavil la, bò Pòtay Mouton yo, te gen yon gwo basen dlo yo te rele nan lang ebre: Betzata. Te gen senk pòt ki te bay sou li.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
Devan pòt yo, te gen anpil moun ki te gen tout kalite maladi kouche la: gen sa ki te avèg, gen sa ki t'ap bwete, gen sa ki te paralize. Yo tout yo t'ap tann lè dlo a pran bouyi.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
Paske, tanzantan, yon zanj Bondye te desann nan basen an vin brase dlo a. Premye moun malad ki te desann nan dlo a apre zanj lan te fin brase l' la te geri, nenpòt ki maladi li te genyen.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
Te gen yon nonm la ki te malad depi trantwitan.
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
Jezi wè l' kouche. Li vin konnen li te malad depi tout tan sa a. Li mande li: Eske ou vle geri?
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
Malad la reponn li: Mèt, mwen pa gen pesonn pou mete m' nan basen an lè dlo a ap bouyi. Lè mwen fè sa pou m' ale, yon lòt gen tan desann anvan mwen.
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
Jezi di li: Leve non. Pran nat ou, mache ou ale.
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
Menm lè a, nonm lan geri. Li ranmase nat li, li pran mache. Men, jou sa fèt la se te yon jou repo.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
Jwif yo di nonm ki te geri a: Jòdi a se jou repo. Lalwa nou an pa pèmèt pou w'ap pote nat ou jòdi a.
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
Li reponn yo: Se moun ki geri m' lan wi ki di m' ranmase nat mwen, mache m' ale.
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
Lè sa a, yo mande li: Kilès sa a ki di ou ranmase nat ou, mache ou ale a?
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
Men, nonm ki te geri a pa t' konnen ki moun li te ye, paske te sitèlman gen moun la, Jezi te gen tan pati al fè wout li.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
Pita, Jezi kontre nonm lan nan tanp lan. Li di li konsa: Koute non. Koulye a ou wè ou geri, pa fè peche, tande, pou bagay pi mal pa rive ou.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
Nonm lan al di jwif yo se Jezi ki te geri li.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
Se poutèt sa jwif yo tanmen pèsekite Jezi paske li te fè sa yon jou repo.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
Men, Jezi reponn yo: Se tout tan Papa m' ap travay. Mwen menm tou, m'ap travay.
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
Poutèt pawòl sa a, jwif yo t'ap chache pi rèd atò pou yo te touye l'. Li pa t' sèlman fè bagay ki kont lalwa repo a, men li te di yo Bondye se papa li. Lè l' di sa, li te fè tèt li pase pou menm moun ak Bondye.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
Lè sa a, Jezi reponn yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Pitit Bondye a pa fè anyen pou kò li. Sa l' wè Papa a fè, se sa l' fè tou. Tou sa Papa a ap fè, Pitit la fè l' tou.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
Papa a renmen Pitit la, li moutre l' tou sa li menm l'ap fè. Li gen pou l' moutre l' fè bagay ki pi estwòdenè pase sa. Lè sa a, nou p'ap manke sezi.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
Papa a fè moun mouri leve, li ba yo lavi ankò. Konsa tou, Pitit la bay moun li vle lavi.
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
Papa a pa jije pesonn, men li bay Pitit la tout pouvwa pou jije.
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
Konsa, tout moun va gen respè pou Pitit la, menm jan yo gen respè pou Papa a. Moun ki pa respekte Pitit la, li pa gen respè pou Papa ki voye l' la non plis.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Yon moun ki koute pawòl mwen, ki mete konfyans nan moun ki voye m' lan, l'ap gen lavi ki p'ap janm fini an. Yo p'ap kondannen li. Li deja soti nan lanmò, li antre nan lavi.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Lè a ap rive, li rive deja: moun mouri yo pral tande vwa Pitit Bondye a. Tout moun mouri ki va tande vwa sa a pral gen lavi.
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
Papa a gen pouvwa pou l' bay lavi. Konsa tou, li bay Pitit la pouvwa pou bay lavi tou.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
Li bay Pitit la otorite pou jije, paske Pitit la, se Moun Bondye voye nan lachè a.
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
Nou pa bezwen sezi. Lè a pral rive: tout mò ki nan tonm pral tande vwa li,
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
yo pral leve soti vivan nan tonm yo. Moun ki fè sa ki byen pral leve pou resevwa lavi ki p'ap janm fini an. Men, tout moun ki fè sa ki mal pral leve pou resevwa kondannasyon yo.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
Mwen pa kapab fè anyen pou kò mwen. M'ap jije dapre sa Bondye di mwen. Jijman mwen bon paske sa m'ap chache fè a se pa sa m' vle, men sa moun ki voye m' lan vle.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
Si m' pale tèt mwen byen, moun pa ka asepte sa m'ap di a pou verite.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
Men, se yon lòt k'ap pale byen sou mwen. Mwen konnen sa l'ap di sou mwen an, se verite.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
Nou te voye moun bò kot Jan. Li te di nou verite a jan l' ye a.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
Mwen menm poutèt pa m', mwen pa bezwen pesonn pale pou mwen. Men, mwen di nou sa pou nou kapab sove.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
Jan te tankou yon lanp yo limen ki klere byen bèl. Pou yon tan, nou te byen kontan pwofite limyè li a.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
Men, pou mwen menm, mwen gen yon lòt bagay ki pale an favè m' ki pi bon toujou pase sa Jan te di sou mwen an. Se travay m'ap fè a, travay Papa m' ban m' fè a ki pale pou mwen. Sa fè wè se Papa a ki voye mwen.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
Papa ki voye m' lan, li menm tou l'ap pale an favè mwen. Nou pa janm tande vwa l', ni nou pa janm wè figi li.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
Nou pa kenbe pawòl li yo nan kè nou, paske nou pa kwè nan moun li voye a.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
N'ap plede etidye sa ki ekri nan Liv la, paske nou mete nan tèt nou nou ka jwenn lavi ki pa janm fini an ladan li. Men, se Liv sa a menm ki pale sou mwen.
And ye will not come to me, that ye might have life.
Malgre sa, nou pa vle vin jwenn mwen pou nou ka gen lavi tout bon an.
I receive not honour from men.
Mwen p'ap chache lwanj nan men lèzòm.
But I know you, that ye have not the love of God in you.
Men, mwen konnen ki moun nou ye: nou pa gen renmen pou Bondye nan kè nou.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
Se Papa m' ki voye mwen. Men, nou pa vle resevwa mwen. Men, kite yon lòt moun vin pou kont li, n'ap resevwa li.
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
Nou renmen resevwa lwanj yonn nan men lòt, nou pa chache lwanj ki soti nan men Bondye ki pa gen parèy la. Nan kondisyon sa a, ki jan pou nou kwè?
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
Pa mete nan tèt nou mwen pral akize nou devan Papa mwen. Se Moyiz ki pral akize nou, Moyiz nou di ki tout espwa nou an.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
Si nou te kwè tout bon nan Moyiz, nou ta kwè nan mwen tou, paske li ekri sou mwen tou.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
Men, nou pa kwè nan sa l' te ekri a. Ki jan pou n' ta fè kwè sa m'ap di nou an?